Schijf van de eik


In het voorjaar van 2020 is een oude eik in het Wilhelminapark door de gemeente verwijderd. De oude Amerikaanse eik was ziek, omdat hij was aangetast door zwam. Hierdoor was er een kans dat hij zou omvallen. 

Als aandenken aan deze bijna 150 jaar oude eik is een boomschijf gemaakt van de stam en heeft de buurtvereniging er een herinneringsbordje als aandenken bij geplaatst.

Plaatsing parkborden Wilhelminapark

Begin september zijn de vernieuwde parkborden voor het Wilhelminapark bij alle toegangen naar het park geplaatst. Al enige tijd geleden was de eerste versie borden verwijderd, aangetast door de uv straling en onleesbaar geworden. Nu zijn de nieuwe borden geplaatst met een aanpassing van de tijd: vanaf 22.00u is het niet meer toegestaan in het park te zijn. Dit is dezelfde tijd als op het Bethanieplein en Walkartpark. Klinkt streng en zo staat het er ook, aldus onze wijkmanager, maar dit is vooral als handvat voor de Handhaving om daadwerkelijk bij overlast op te kunnen treden. Als je na 22.00u door het park wandelt of aangelijnd je hond uitlaat, krijg je niet direct een bekeuring…

Buurtverenigingen eensgezind in aanpak verkeer in de wijk

Terugdraaien afsluitingen moet snel gebeuren

Wijkverkeersmaatregelen die verband houden met de centrumvisie moeten zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Daarvoor pleiten de buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ en de Vereniging Lyceumkwartier. Ze willen dat de gemeente op korte termijn de afsluitingen tijdelijk opheft en direct in beide wijken opnieuw intensiteit en snelheid van het verkeer gaat meten. Dit zou uiterlijk in oktober moeten plaatsvinden. Op basis van die informatie kunnen desgewenst aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen.

Dat is het resultaat van de eerste (digitale) werksessie die de gemeente donderdag 9 juli 2020 organiseerde samen met het externe verkeersadviesbureau Mobycon. Doel van de bespreking, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van beide buurtverenigingen en de wijkmanager centrum, is te komen tot gemeenschappelijke afspraken over een betere spreiding van het verkeer en het voorkomen van sluipverkeer in woongebieden. Tijdens de sessie werd aandacht gevraagd voor de veiligheid van scholieren, die zich in beide wijken vooral op spitsuren in grote aantallen per fiets verplaatsen.

Onnodige afsluitingen

In december werden de verkeersmaatregelen in het centrum teruggedraaid. Het betrof de doorgaande route bij de Klinker, 1-richtingsverkeer Korte Steynlaan richting het Wilhelminapark en de Jagerlaan. Afsluitingen in onze wijk en Lyceumkwartier-zuid bleven gehandhaafd tot ongenoegen van veel bewoners vanwege de slechte(re) bereikbaarheid.

Daar moet nu snel een einde aan komen, vinden beide buurtverenigingen. ‘We moeten weer terug naar de oude situatie, direct gevolgd door metingen. Die moeten inzicht geven in knelpunten, die vervolgens kunnen worden aangepakt’, aldus Job Boot namens de Verkeerscommissie van onze buurtvereniging.

Uit tellingen in maart is gebleken dat na openstelling van de Korte Steynlaan onze buurt driemaal zoveel verkeer te verwerken krijgt als daarvoor. Er is sprake van veel doorgaand verkeer. Ook wordt vaak te hard gereden. ‘Wij willen sluip-, zoek- en vrachtverkeer uit onze woonwijk weren’, benadrukte Maurits van Witsen, lid van de Verkeerscommissie. Bovendien vroeg hij aandacht voor de toenemende parkeerdruk op onze buurt. Dit veroorzaakt extra verkeersbewegingen, die onze wijk onnodig belasten. Daarover heeft de buurtvereniging al vaker bij de gemeente aan de bel getrokken. Veel winkelpersoneel en bezoekers van het centrum gebruiken onze buurt om hun auto gratis te parkeren, terwijl de parkeergarages in het centrum voldoende ruimte bieden. ‘Wij willen dat de parkeerdruk op onze buurt na twintig jaar discussie eindelijk vermindert’, aldus de Verkeerscommissie.

De projectleider verkeer van de gemeente gaat met de aanbevelingen van beide buurtverenigingen aan de slag. Eind augustus volgt een tweede werksessie over de wijkverkeersplannen.

Eerste online – werksessie wijkverkeersplanning Wilhelminapark met Gemeente Zeist

Dit eerste online-overleg staat gepland voor 9 juli van 19.00-21.00 uur met vertegenwoordigers van het bvw-bestuur en -verkeerscommissie (Jaco Booster, Margreet Wagenaar, Job Boot, Maurits van Witsen, Andree de Miranda), met twee vertegenwoordigers van het Lyceumkwartier Sjoerd Schaafsma en Henk van Beieren), twee of drie vertegenwoordigers van de Gemeente Zeist en een of twee van Adviesbureau Mobycon.

De opdracht aan Mobycon vanuit de Gemeente was om middels participatie de items bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te bespreken. Het rapport met bevindingen en aanbevelingen van Bureau Mobycon is nog niet ontvangen maar zal hopelijk tijdig aan ons toegezonden worden. Op 9 juli zullen wij dit rapport bespreken. En het verslag van deze online-bespreking volgt daarna.

Namens de Gemeente zal projectleider Marco Endlich deze video-call coördineren en leiden. Ter voorbereiding hebben wij op 26 juni j.l. bijgaande brief geschreven.

Wij nodigen onze leden graag uit om met ons mee te denken en eventuele schriftelijke reacties te zenden aan: bvwzeist@gmail.com waarvoor onze dank. Inmiddels zijn er al waardevolle reacties binnengekomen van onze buurtbewoners Robbert en Lotje Bosch met een enquête over de verkeerstoename Stationslaan.

Oude Amerikaanse eik wordt gekapt

In het Wilhelminapark staat tussen de vijver en de Wilhelminaparkflat een monumentale eik. Deze zichtbepalende eik is waarschijnlijk geplant tijdens de aanleg van het park omstreeks 1882.

Wij kregen bericht van de gemeente dat deze oude eik gekapt moet worden. 

De gemeente heeft de boom laten onderzoeken door een boomdeskundige. Uit de rapportage blijkt dat de eik ernstig is aangetast door dikrandtonderzwammen. Op diverse plaatsen is bij het afkloppen van de stam een holle klank waargenomen.

Lees verder

Verkeerssituatie gewijzigd…!

Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn… De Korte Steynlaan is weer voor twee rijrichtingen geopend. Het bord dat vlak voor de kruising met de Antonlaan komend vanuit de Steynlaan geplaatst is, geeft dit min of meer aan… Er wordt wel een doorgaande rijrichting aanbevolen. Zie foto hieronder.

Aldus werd o.a. besloten in de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 december 2019. Deze vergadering was ook in zijn geheel te volgen op Slotstad RTV. Heel interessant!

Lees verder

Bijdrage BVW voor de Ronde Tafel

Reactie op evaluatie centrumplan en verkeersbesluiten – donderdag 14 november 2019 – uitgesproken door Job Boot, lid van de verkeerscommissie

Geachte wethouder, dames en heren raadsleden,

Ook onder bewoners van de Wilhelminaparkbuurt wordt verschillend gedacht over de verkeersmaatregelen, die verband houden met de centrumvisie. Goede bereikbaarheid van de eigen woning is voor velen een belangrijk punt. Maar we hechten ook aan veiligheid en leefbaarheid. Wij zijn immers een woonwijk en géén verkeersader.

De discussies over de verkeersmaatregelen in het centrum en de aangrenzende wijken zijn hoog opgelopen. Ook in onze buurt. Dat betreuren wij. Als buurtvereniging willen we juist mensen samenbrengen, sociale cohesie bevorderen. Met de afsluiting van de noord-zuid route ter hoogte van de Klinker dreigde onze buurt een sluiproute te worden.

Lees verder

Update verkeerscommissie

Belangrijke data:

14 november 2019: ronde tafel over evaluatie centrumvisie en verkeersmaatregelen. BVW heeft spreektijd.

25 november 2019: “bijpraat”-moment voor BVW en verkeerscie met wethouder Hoogstraten

10 december 2019: Gemeenteraad o.a. over evaluatie centrumvisie en verkeersmaatregelen – met vermoedelijk amendementen…?!

College past verkeersmaatregelen niet aan

(Artikel AD van woensdag 16 oktober 2019)

Resultaten digitale enquête huidige verkeerssituatie – onder bewoners Wilhelminapark, Zeist

Op 8 oktober 2019 hebben we een digitale enquête gehouden om de bevindingen van onze leden te inventariseren ten aanzien van de “nieuwe” verkeerssituatie die eind januari 2019 van kracht is geworden en waarover nu iedereen wel een duidelijke mening heeft. Bij de BVW zijn aangesloten 284 leden = adressen. We hebben 142 antwoorden binnengekregen die, het verbaasde ons niet echt, eveneens vrij duidelijk zijn. Zie de uitwerking van de vragen: “enquête 08-10-2019“. Deze resultaten zijn inmiddels verzonden aan de Raad en B & W. (De vragen 2 en 3 betroffen de straat en het e-mailadres van de bewoner; deze zijn dus niet opgenomen in het overzicht.)

Lees verder
« Oudere berichten

© 2020 Wilhelminapark Zeist

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑