Categorie: Vereniging (page 1 of 13)

College past verkeersmaatregelen niet aan

(Artikel AD van woensdag 16 oktober 2019)

Resultaten digitale enquête huidige verkeerssituatie – onder bewoners Wilhelminapark, Zeist

Op 8 oktober 2019 hebben we een digitale enquête gehouden om de bevindingen van onze leden te inventariseren ten aanzien van de “nieuwe” verkeerssituatie die eind januari 2019 van kracht is geworden en waarover nu iedereen wel een duidelijke mening heeft. Bij de BVW zijn aangesloten 284 leden = adressen. We hebben 142 antwoorden binnengekregen die, het verbaasde ons niet echt, eveneens vrij duidelijk zijn. Zie de uitwerking van de vragen: “enquête 08-10-2019“. Deze resultaten zijn inmiddels verzonden aan de Raad en B & W. (De vragen 2 en 3 betroffen de straat en het e-mailadres van de bewoner; deze zijn dus niet opgenomen in het overzicht.)

In de week voorafgaand aan onze enquête hebben wij over de verkeerssituatie in onze wijk brieven gestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders en aan de voltallige Gemeenteraad, Zeist.

Deze kunt u inzien: brief aan de Gemeenteraad, Zeist dd. 04-10-2019 en brief aan het College van B & W, Zeist, dd. 04-10-2019.

Interessant is te weten dat dinsdag 15 oktober wethouder Laura Hoogstraten de resultaten van het belevingsonderzoek centrum + verkeersmetingen aan de Raad presenteert.

We wachten af.

Monumentale banken in Zeisterbos

Naast het hertenkamp in het Zeisterbos staan twee monumentale banken. Ze staan er helaas wat verwaarloosd bij. Utrechts Landschap wil ze graag dit najaar in oude luister herstellen. De totale kosten van de restauratie bedragen € 20.000. De helft van het bedrag is geworven via vermogensfondsen zoals het PrinsBernhard Cultuurfonds. De andere helft wil Utrechts Landschap werven via giften. Zou u willen bijdragen met een donatie aan dit Zeister erfgoed?

De buurtvereniging Rond het Wilhelminapark heeft inmiddels aan dit goede doel € 250,00 overgemaakt.

Meer informatie is te vinden op de website van Utrechts Landschap.

Annulering Openlucht Bioscoop

Helaas moeten we de openlucht bioscoop van vrijdag 11 oktober 2019 afblazen. De weersverwachting is te slecht om het evenement door te laten gaan. Dat vinden we heel jammer. We gaan proberen om de openlucht bioscoop in het Wilhelminapark volgend jaar op een warmere en drogere dag te organiseren. Wij kijken daar naar uit en rekenen op jullie komst!

Verkeersmaatregelen – enquête voor bewoners van het Wilhelminapark

Tussentijdse peiling oktober 2019

Centrumplan en verkeersmaatregelen. Ze blijven de gemoederen in Zeist en ook in onze buurt flink bezighouden. Momenteel evalueert de gemeente beide. Dat gebeurt door middel van enquêtes, metingen, straatinterviews en gesprekken met ondernemers. Op 15 oktober worden de resultaten hiervan bekend.

In maart heeft de buurtvereniging onder álle buurtbewoners een uitgebreide enquête gehouden over de verkeersmaatregelen met een respons van bijna 50%. De Verkeerscommissie wil inventariseren hoe onze leden nú, ruim een half jaar later, denken over de nieuwe situatie.

Jouw mening en suggesties willen wij doorgeven aan de Gemeente zodat we in overleg blijven met de gemeente.

Kritische kanttekeningen worden gewaardeerd evenals positieve reacties op de nieuwe verkeersmaatregelen. Uiteindelijk streven wij naar een veilige, leefbare en ook goed bereikbare buurt.

Vul de volgende vragen in. Doe dat uiterlijk dinsdag 8 oktober.

⇒ naar Enquête

VERKEERSCOMMISSIE – NIEUWSBRIEF september 2019

 • UITSPRAAK RAAD VAN STATE inzake verkeersbesluiten Gemeente Zeist
 • LEDEN VERKEERSCOMMISSIE GEZOCHT
Foto AD/UN – 29-08-2019 – De route Antonlaan-Weeshuislaan, richting Voorheuvel is permanent afgesloten voor particulier autoverkeer…

Het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, deed op 28 augustus uitspraak in het hoger beroep dat was ingesteld door de Stichting Beter Zeist, de Vereniging Lyceumkwartier en enkele centrumbewoners. Zij waren het niet eens met de uitspraak van de rechtbank in Utrecht ruim een jaar geleden. Die verklaarde toen de bezwaren tegen de verkeersbesluiten ongegrond. De Raad van State ondersteunt deze uitspraak nu.

 • Verkeersveiligheid

De Raad vindt dat de gemeente Zeist de juiste (inspraak)procedures heeft gevolgd. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn voldoende betrokken bij de totstandkoming van de verkeersbesluiten. Ook stelt de Raad dat door de genomen maatregelen het centrumgebied van Zeist niet verkeersonveiliger is geworden. Wel erkent de Raad van State dat het verkeersluw maken van onze buurt zorgt voor meer verkeersbewegingen op de Lindenlaan. Maar dat houdt volgens de Raad nog niet in dat de Lindenlaan daarmee ook verkeersonveilig is geworden.  

 • Afsluitingen

Zoals bekend zijn de maatregelen eind januari ingevoerd. Dit betekende onder meer afsluiting van de route voor doorgaand verkeer via de markt ter hoogte van de bibliotheek. (Zie foto hierboven)
Tegelijkertijd werd de Korte Steynlaan éénrichtingsverkeer, onder meer om te voorkomen dat in onze buurt een sluiproute voor doorgaand (vracht)verkeer zou ontstaan. Andere maatregelen waren onder meer het instellen van éénrichtingsverkeer in de Lyceumlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan. (Zie foto’s hieronder)

 • Verdeelde reacties

 De verkeersmaatregelen zorgden voor veel ophef onder centrumbewoners. Ook in onze buurt verdeelde reacties. Hoewel de meeste buurtbewoners veiligheid belangrijk vinden hechten zij ook aan een goede bereikbaarheid, bleek uit een dit voorjaar gehouden enquête.
De gemeente is blij met de uitspraak van de Raad van State en zegt dat het goed is dat er nu een eind is gekomen aan het juridische proces.

 • Meetlussen

 Inmiddels zijn onlangs op tal van wegen in het centrum en de omliggende lanen en straten (ook bij ons in de buurt) meetlussen gelegd. De komende weken wordt hiermee de verkeersintensiteit vastgelegd. Een extern bureau evalueert momenteel het Centrumplan waar de verkeersmaatregelen onderdeel van zijn. De resultaten volgen dit najaar. Dan zal ook de gemeenteraad hierover een oordeel vormen.

 • Aanpassingen mogelijk

 De gemeente streeft met de verkeersmaatregelen naar een groen en gastvrij  centrum waar het prettig is om te verblijven. De Raad van State verwacht wel dat de gemeente haar belofte nakomt als de situatie niet werkt. Dan zouden de verkeersmaatregelen kunnen worden aangepast of zelfs worden teruggedraaid.

Korte Steijnlaan
Pauw van Wieldrechtlaan
Lorentzlaan – klein gedeelte éénrichtingsverkeer…


LEDEN VERKEERSCOMMISSIE GEZOCHT
Onze Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ heeft vijf jaar geleden een Verkeerscommissie in het leven geroepen. Die had onder meer tot taak om knelpunten en ergernissen in onze buurt te inventariseren. Bij het maken van verkeersplannen in het centrum leek het er op dat onze buurt te maken zou krijgen met een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het verkeersaanbod. Om dit te voorkomen is de Verkeerscommissie uitgebreid en intensief overleg begonnen met de gemeente en tal van buurtbewoners.

Inmiddels hebben twee leden van de Verkeerscommissie afscheid genomen. Het zijn Rob van der Plas en Dirk Timan. Zij hebben als wijkschouten de knelpunten en ergernissen in kaart gebracht. Het resultaat is aan de leden van onze buurtvereniging gepresenteerd. Ook te lezen op onze website. Inmiddels zijn enkele punten uit dit rapport opgepakt. Een recent voorbeeld hiervan is het opnieuw inrichten van de parkeervakken op de Prins Hendriklaan.
Ook het aanbrengen van paaltjes op de Stationslaan ter hoogte van de school Het Spoor heeft geleid tot meer veiligheid voor ouders en leerlingen.
Wij zijn Rob van der Plas en Dirk Timan veel dank verschuldigd voor hun inspanningen ten behoeve van onze buurt. 
Ter vervanging van hen is het bestuur op zoek naar twee nieuwe leden voor de Verkeerscommissie.
Wij verwachten van hen een inzet die onze gehele buurt ten goede komt en niet alleen het eigen belang dient.

 • De Verkeerscommmissie komt drie à vier keer per jaar bij elkaar, communiceert veelvuldig per e-mail en in de wandelgangen van onze wijk
 • De commissie adviseert het bestuur op het gebied van onder meer verkeer, parkeren, vergunningen en infra
 • De commissie komt met eigen voorstellen en onderhoudt zelfstandig het contact met de gemeente
 • Twee leden van de Verkeerscommissie zijn ook lid van het bestuur van de Buurtvereniging; zij vormen de verbinding tussen commissie en bestuur
 • De leden worden gekozen voor een periode van maximaal 4 jaar. Dit kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 jaar.

Momenteel bestaat de Verkeerscommissie uit Edwin Dorst, Margreet Wagenaar-Fischer (bestuursleden) en Wil van Basten-Malipaard en Job Boot.

Belangstellenden voor de Verkeerscommissie kunnen zich melden bij het bestuur: bvwzeist@gmail.com

Volledige teksten:

Uitspraak Raad van State dd 28-08-2019
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@117169/201806342-1-a2/?export=pdf&tab=volledigetekst

Artikel AD/NU 
https://www.ad.nl/utrecht/zeist-hoeft-verkeersmaatregelen-centrum-niet-terug-te-draaien-van-raad-van-state~aa3897aa/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

Standpunt van Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ inzake verkeersplannen: kritisch betrokken

De verkeersmaatregelen in het centrum van Zeist – en de gevolgen voor onze buurt – zorgen voor veel discussie. Voor- en tegenstanders manifesteren zich nadrukkelijk. Ook bij ons in het Wilhelminapark levert de nieuwe situatie sterk uiteenlopende reacties op. Aan de ene kant buurtbewoners die moeite hebben met de bereikbaarheid en het omrijden. Anderen zijn juist verheugd dat de buurt niet een sluiproute wordt voor doorgaand (vracht)verkeer als gevolg van het afsluiten van de route bij het voormalige tunneltje.

Om de mening te peilen in onze buurt is dit voorjaar een enquête gehouden. De respons was hoog (zo’n 50%), de uitkomst leverde eveneens een verdeeld beeld op.

Wat is het standpunt van de Buurtvereniging?

De buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ wil leden verbinden. Mensen op een positieve manier dichter bij elkaar brengen, de sociale cohesie vergroten. De kwestie rond de verkeersmaatregelen doet het omgekeerde, roept conflict op en splijt de buurt. Vanwege de sterk verdeelde reacties, die per straat en per bewoner verschillen, kunnen en willen wij als bestuur dan ook geen positie innemen over specifieke onderdelen van het verkeersplan! Wel willen wij in dialoog blijven met bewoners en gemeente om te zoeken naar aanpassingen die op een breed draagvlak kunnen rekenen en die voor onze hele buurt van belang zijn. We zullen dan ook kritisch betrokken blijven en onze buurtbewoners op de hoogte houden over de verkeerssituatie.

Wat wij echter uitermate vervelend vinden is dat er in diverse berichten regelmatig wordt gesuggereerd dat er veel overleg is geweest met de gemeente en onze buurtvereniging (dat klopt), en dat wij de besluiten die door de gemeente zijn genomen ondersteunen (dat klopt niet!). Wij voelen ons genoodzaakt om dit middels deze publicatie recht te zetten. De verkeerscommissie van de buurtvereniging heeft (zeer) veel overleg gehad, diverse oplossingen aangedragen, wijkbezoeken gefaciliteerd en rapporten gemaakt. De uiteindelijke compromis-oplossing die de gemeente heeft gekozen kent echter geen winnaars, maar alleen verliezers, we willen dan ook benadrukken dat de huidige verkeersplannen niet onze goedkeuring hebben. Het nu via bezwaarschriften ongedaan maken van een van deze besluiten (weer openstellen Korte Steijnlaan) is naar ons idee echter niet de juiste weg, er moet naar een goede integrale oplossing gekeken worden die alle belangen behartigt.

Wat doen we nu?

Na de zomer worden opnieuw verkeerstellingen gehouden. Dit najaar komt het College mogelijk met aanpassingen. De gemeenteraad gaat daarin mee. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Tegelijk stellen wij ons constructief op en blijven meedenken over mogelijke oplossingen.

Bestuur ‘Rond het Wilhelminapark’

Achtergrondinformatie Verkeersplannen / Verkeerscommissie – zie ook onze website

De raad ging in maart 2015 akkoord met het plan voor een compact en vernieuwd centrum. Onderdeel van dit plan was het slopen van het tunneltje bij de Klinker en het afsluiten van deze doorgang voor alle verkeer met uitzondering van de bus. Dit is in het kader van de verkeersbesluiten eind januari gebeurd. Voor het Wilhelminapark voorzagen wij reeds in een vroeg stadium dat deze drastische maatregel een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het (vracht-)verkeer in onze kwetsbare woonwijk zou betekenen. De prognoses van de gemeente bevestigde dit schrikbeeld.

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie is in 2015 ingesteld door de buurtvereniging en is toen actief aan het werk gegaan. Er zijn talloze gesprekken gevoerd, ook met vertegenwoordigers van diverse lanen. Uiteindelijk kwam de gemeente met diverse mogelijkheden voor circulatiemaatregelen. Op 20 februari 2017 heeft de gemeente aan de leden van de buurtvereniging een plan gepresenteerd met als onderdeel de afsluiting van de Korte Steynlaan.

Varianten

Naar aanleiding van discussies tijdens deze bijeenkomst zijn er varianten toegevoegd. De gemeente heeft vervolgens eind augustus 2017 in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst georganiseerd voor o.a. bewoners uit onze wijk. Hier werden de varianten toegelicht en kon iedereen zijn/haar voorkeur-variant kenbaar maken. Vrijwel unaniem werd gekozen voor variant 2B.  De afsluiting van de Korte Steynlaan maakte hier deel van uit.

Rechterlijk vonnis

In zijn uitspraak eind vorig jaar over de aangekondigde verkeersbesluiten heeft de rechter in Utrecht bepaald dat afsluiting van de route voor doorgaand verkeer bij de Klinker geen gevolgen mag hebben voor de omliggende buurten. Dat is ook altijd het standpunt van de buurtvereniging geweest. De verkeerscommissie pleitte telkens voor het openhouden van de noord-zuid verbinding, de route bij de Klinker. Aanvullende maatregelen om onze buurt te vrijwaren van doorgaand (vracht)verkeer waren en zijn daarom vereist. Zo wordt voorkomen dat onze (woon)buurt, beschermd dorpsgezicht(!), als sluiproute wordt gebruikt. In de afspraken die in het collegeakkoord zijn vastgelegd staat dan ook nadrukkelijk vermeld dat de gemeente sluipverkeer uit woonwijken wil weren.

Effectuering verkeersbesluiten

Op 28 januari 2019 werden de verkeersmaatregelen ingesteld tot onze verbazing met uitzondering van het openstellen van het busstation en het aan beide kanten afsluiten van de Korte Steynlaan. De maatregel om één-richtingsverkeer in te stellen in de Stationslaan werd opgeschort, na protest van bewoners uit andere lanen uit angst voor meer verkeer in hun straat.


Duidelijke uitkomst enquête verkeersmaatregelen

De perstekst zoals die naar de Nieuwsbode is gestuurd:

De meerderheid van Wilhelminapark is negatief over nieuwe verkeerssituatie

De buurtvereniging Rond het Wilhelminapark heeft naar aanleiding van de recente verkeersmaatregelen een huis-aan-huis enquête in de buurt gehouden. De response op de enquête was enorm: ruim 50% van de bewoners heeft de enquête ingevuld.

De reacties waren eensluidend: een grote meerderheid vindt de nieuwe verkeerssituatie een verslechtering zowel qua veiligheid als bereikbaarheid. De resultaten van de enquête zijn tijdens de A.L.V. op dinsdag 26 maart door de mede-voorzitter van de buurtvereniging Jaco Booster en buurtbewoner Rob Besseling aangeboden aan wethouder (en buurtbewoner) Laura Hoogstraten. Tijdens de A.L.V. konden buurtbewoners ook reageren en vragen stellen. De gemoederen liepen soms flink op. Veel buurtbewoners vertelden verhalen over gevaarlijke situaties van spookrijdende auto’s in te smalle straten of over gasten van buiten Zeist die totaal vastliepen in alle eenrichtingsstraten.

De verkeerscommissie van de buurtvereniging die al 5 jaar betrokken is geweest in diverse overleggen met de gemeente had al direct na de nieuwe verkeerssituatie een reactie gestuurd naar de Wethouder, de diverse ideeën die nu uit de enquête naar voren zijn gekomen ter verbetering van de verkeerssituatie worden zijn nu ook aan de Wethouder aangeboden. Tijdens de afsluiting van de A.L.V. waren de buurtbewoners duidelijk dat maanden wachten en meten geen optie is. De wethouder heeft beloofd de resultaten snel te onderzoeken en te bespreken.

Bekijk de presentatie van de uitslag Verkeersenquête:

verkeersenquete

Bereikbaarheid Wilhelminapark Noord

Route vanaf A28 afslag 3 (Den Dolder – Zeist)

(Plaatje 1)  Zoals het voor 28 januari mogelijk was. 2,8 km 6 minuten
Via Boulevard, Lyceumlaan, Frans van der Puttenlaan, Pauw van Wieldrechtlaan, Boslaan naar een fictief adres op de Prins Hendriklaan.
Note: Google Maps geeft geen mogelijk om de route te berekenen via de Boslaan. Het kaartje geeft daarom een iets andere route weer.
(Plaatje 2) Route via de Krakelingenweg en de Woudenbergseweg: 4,9 km 7 minuten
(Plaatje 3) Route via Boulevard, Lindelaan, Woudenbergseweg 4,4 km 9 minuten
(Plaatje 4)  Voorstel Buurtvereniging “ Rond het Wilhelminapark”:
Éénrichtingsverkeer op de Prof. Lorentzlaan opheffen of verplaatsen.
Route Boulevard, Lindenlaan, Prof. Lorentzlaan, Boslaan. 3,1 km 6 minuten,
of via de Krakelingenweg,  Prof. Lorentzlaan, Boslaan 3,1 km 7 minuten.

Route vanaf de Bergweg

(Plaatje 5)  Zoals het voor 28 januari mogelijk was. 1,3 km, 5 minuten
Via Bergweg, Steynlaan, Slotlaan, Stationslaan naar de Prins Hendriklaan.
(Plaatje 6)  Na 28 januari is de route :
Via Dalweg, Boulevard, Lindenlaan, Jagersingel, Woudenbergseweg, Huydecoperweg naar de Prins Hendriklaan.  3,3 km 7 minuten
(Plaatje 7)  Voorstel Buurtvereniging “ Rond het Wilhelminapark”:
Éénrichtingsverkeer op de Prof. Lorentzlaan opheffen of verplaatsen.
Via Dalweg, Boulevard, Lindenlaan, Prof. Lorenzlaan,  Boslaan naar de Prins Hendriklaan. 
2,2 km 6 minuten

Route van de Steynlaan naar de Prins Hendriklaan

(Plaatje 8)  Zoals het voor 28 januari mogelijk was:
 Via de Stationslaan: 0,65 km en 3 minuten
(Plaatje 9)  Na 28 januari is de route :
Via Berkenlaan, Dalweg, Boulevard, Lindenlaan, Jagersingel, Woudenbergseweg en Huydecoperweg: 3,7 km 9 minuten
Voorstel Buurtvereniging “ Rond het Wilhelminapark”:
Éénrichtingsverkeer op de Prof. Lorentzlaan opheffen of verplaatsen.
(Plaatje 10)  Via Berkenlaan, Dalweg, Boulevard, Lindenlaan, Professor Lorentzlaan, Boslaan
2,5 km of 7 minuten
Als het mogelijk is, is het verstandiger de omgeving van de Steynlaan vanuit onze wijk te voet of met de fiets te  bezoeken.
Lopend: 6 minuten; met de fiets: 2 minuten

Enquête verkeersmaatregelen

Eind januari zijn een aantal verkeersmaatregelen doorgevoerd die in Zeist tot behoorlijk wat commotie hebben geleid. Deze maatregelen zijn onderdeel van het centrumplan dat tot een voor bewoners en ondernemers aantrekkelijker centrum moet leiden.

 Aangezien de verkeersplannen van de gemeente Zeist grote impact hebben op onze wijk heeft de buurtvereniging Rond het Wilhelminapark vanaf het begin een Verkeerscommissie in het leven geroepen die veel overleg heeft gevoerd met de gemeente en met vele bezorgde bewoners uit onze wijk.

Op onze website (Centrumplan) kunt u alle presentaties, brieven en verslagen van de Verkeerscommissie terugvinden vanaf 2015 tot eind 2018.

Op 28 januari 2019 zijn de maatregelen van kracht geworden. Om de bereikbaarheid in deze nieuwe situatie in beeld te brengen, is door de Verkeerscommissie een overzicht op de website van de buurtvereniging geplaatst van routes. Daarbij wordt de oude situatie vergeleken met de nieuwe situatie.

Enquête

De buurtvereniging heeft uiteenlopende reacties ontvangen over de nieuwe situatie, zowel positief als negatief. Met deze enquête willen we daar een beter beeld bij krijgen. Ook willen we de mening van niet-leden van de buurtvereniging weten. De resultaten van de enquête gaan we voorleggen aan de gemeente Zeist.

De gemeenteraad heeft de verschillende geluiden over de situatie ook gehoord en wil graag in dialoog blijven met de bewoners. Als buurtvereniging worden we daarin als een gesprekspartner gezien. Om deze reden vinden wij het belangrijk om in de buurt op te halen welke zaken er leven.

Algemene ledenvergadering

Op dinsdagavond 26 maart van 20:15 – 22:00 organiseert de buurtvereniging een algemene ledenvergadering in het Christiaan Huygens theater op de Wilhelminalaan 22. Op deze avond zal er ook aandacht besteed worden aan de nieuwe verkeerssituatie.

Alle buurtbewoners zijn van harte welkom, ook niet-leden van de buurtvereniging.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van buurtvereniging Rond het Wilhelminapark

« Oudere berichten

© 2019 Wilhelminapark Zeist

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑