Categorie: Vereniging (page 1 of 13)

Toelichting op brief gemeente over intrekken wijkverkeersmaatregelen

Het heeft bijna een jaar geduurd, maar deze week (week 49) zijn de meeste wijkverkeersmaatregelen in onze buurt en het Lyceumkwartier eindelijk teruggedraaid. De buurtvereniging heeft daar al vaker voor gepleit omdat nut en noodzaak ontbraken nadat in december vorig jaar de verkeersbeperkingen in het centrum met onmiddellijke ingang werden opgeheven.

Het tijdelijk openstellen van de lanen in beide richtingen kan leiden tot een betere spreiding van het verkeer. Het vergroot tevens de toegankelijkheid van onze buurt voor de eigen bewoners. Feitelijk zijn we nu terug bij de oude situatie. Of dat een verbetering is? De tijd zal het leren.

Verkeer zorgt altijd voor emotie. Begrijpelijk want verkeersoverlast, te hoge snelheden, te veel vrachtverkeer, zoek- en sluipverkeer. Niemand wil dat in zijn laan of straat. Zeker niet in een 30-kilometer woon- en verblijfsgebied. Zeker niet in een buurt met scholen en veel kinderen. Ons beschermd dorpsgezicht (want dát is de Wilhelminaparkbuurt) is een woonwijk met een groen en gezond leefklimaat. Dat moet vooral zo blijven en daar zet onze buurtvereniging zich voor in.

  •  Slotlaan opnieuw op de schop?

Verkeer blijft een lastig onderwerp in ons dorp, ook voor de gemeenteraad. Op dit moment is er veel aandacht voor de Slotlaan. Een extern adviesbureau heeft snoeiharde conclusies getrokken: de herinrichting heeft niet geleid tot meer veiligheid. Het zogenaamde shared-space-principe moet volgens dit bureau worden verlaten, fietspaden dienen veel duidelijker zichtbaar te zijn, autoverkeer moet worden beperkt…en zo zijn er veel meer aanbevelingen. Kortom: de Slotlaan moet opnieuw op de schop.

  • Terug naar de wijkverkeersmaatregelen

Hoe zat het ook al weer? Het instellen van 1-richtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan, Lyceumlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Verlengde Slotlaan was het directe gevolg van de verkeersmaatregelen in het centrum. Die werden in januari 2019 ingevoerd. De wijkverkeersmaatregelen waren bedoeld om toenemend gemotoriseerd verkeer in onze buurt een halt toe te roepen. In december vorig jaar werden de verkeersmaatregelen in het centrum op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad ingetrokken. Daarmee verviel in feite ook de noodzaak van de wijkverkeersmaatregelen. Terwijl de beperkingen voor het verkeer in het centrumgebied van de ene op de andere dag werden opgeheven bleven de wijkverkeersmaatregelen onverminderd gehandhaafd. Onze buurtvereniging heeft hierover herhaaldelijk aan de bel getrokken. Het gemeentebestuur verkoos zorgvuldigheid boven snelheid en wilde overleg met de bewoners om nieuwe afspraken maken.

  • Intensief overleg

De afgelopen maanden heeft onder leiding van verkeerskundig adviesbureau Mobycon intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de beide buurtverenigingen. Dit bureau is ook betrokken bij de metingen die op veel wegen in Zeist – en ook in onze buurt – worden uitgevoerd.

Nu de wijkverkeersmaatregelen zijn teruggedraaid zal in februari de verkeersintensiteit opnieuw worden gemeten en vergeleken met vorige metingen. De nieuwe, tijdelijke situatie moet leiden tot een verbetering op het gebied van veiligheid, leefbaarbaarheid en bereikbaarheid. Bovendien moet het zorgen voor minder verkeer op de nu overbelaste lanen.

Mocht dit niet het geval zijn dan volgen aanvullende maatregelen.

De metingen geven ook inzicht in de snelheid waarmee gereden wordt en de zwaarte van het gemotoriseerde verkeer. Onze woonwijk kenmerkt zich door smalle straten die niet toegankelijk zouden moeten zijn voor vrachtwagens of ander zwaar transport. Uitgezonderd de reinigingsdiensten en bijvoorbeeld verhuiswagens.

  • Definitief besluit in april

Zoals in de bewonersbrief vermeld zal in april door de gemeente een definitief besluit worden genomen over de nu tijdelijk teruggedraaide verkeersmaatregelen. Dan zal ook in overleg met de bewoners worden bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te garanderen.

Als buurtvereniging zijn er nog wel enkele wensen. Zo pleiten wij al geruime tijd voor herziening van het parkeerbeleid. Onze buurt heeft te maken met een toenemende parkeerdruk. Uitbreiding van het vergunningenstelsel is één van de mogelijkheden om dat probleem aan te pakken. Ook is er in onze buurt sprake van achterstallig onderhoud en zijn trottoirs voor vooral oudere buurtbewoners veel te smal. Onderwerpen die in 2021 op de agenda staan in het overleg met de gemeente.

Verkeerscommissie buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’

Schijf van de eik


In het voorjaar van 2020 is een oude eik in het Wilhelminapark door de gemeente verwijderd. De oude Amerikaanse eik was ziek, omdat hij was aangetast door zwam. Hierdoor was er een kans dat hij zou omvallen. 

Als aandenken aan deze bijna 150 jaar oude eik is een boomschijf gemaakt van de stam en heeft de buurtvereniging er een herinneringsbordje als aandenken bij geplaatst.

Buurtverenigingen eensgezind in aanpak verkeer in de wijk

Terugdraaien afsluitingen moet snel gebeuren

Wijkverkeersmaatregelen die verband houden met de centrumvisie moeten zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Daarvoor pleiten de buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ en de Vereniging Lyceumkwartier. Ze willen dat de gemeente op korte termijn de afsluitingen tijdelijk opheft en direct in beide wijken opnieuw intensiteit en snelheid van het verkeer gaat meten. Dit zou uiterlijk in oktober moeten plaatsvinden. Op basis van die informatie kunnen desgewenst aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen.

Dat is het resultaat van de eerste (digitale) werksessie die de gemeente donderdag 9 juli 2020 organiseerde samen met het externe verkeersadviesbureau Mobycon. Doel van de bespreking, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van beide buurtverenigingen en de wijkmanager centrum, is te komen tot gemeenschappelijke afspraken over een betere spreiding van het verkeer en het voorkomen van sluipverkeer in woongebieden. Tijdens de sessie werd aandacht gevraagd voor de veiligheid van scholieren, die zich in beide wijken vooral op spitsuren in grote aantallen per fiets verplaatsen.

Onnodige afsluitingen

In december werden de verkeersmaatregelen in het centrum teruggedraaid. Het betrof de doorgaande route bij de Klinker, 1-richtingsverkeer Korte Steynlaan richting het Wilhelminapark en de Jagerlaan. Afsluitingen in onze wijk en Lyceumkwartier-zuid bleven gehandhaafd tot ongenoegen van veel bewoners vanwege de slechte(re) bereikbaarheid.

Daar moet nu snel een einde aan komen, vinden beide buurtverenigingen. ‘We moeten weer terug naar de oude situatie, direct gevolgd door metingen. Die moeten inzicht geven in knelpunten, die vervolgens kunnen worden aangepakt’, aldus Job Boot namens de Verkeerscommissie van onze buurtvereniging.

Uit tellingen in maart is gebleken dat na openstelling van de Korte Steynlaan onze buurt driemaal zoveel verkeer te verwerken krijgt als daarvoor. Er is sprake van veel doorgaand verkeer. Ook wordt vaak te hard gereden. ‘Wij willen sluip-, zoek- en vrachtverkeer uit onze woonwijk weren’, benadrukte Maurits van Witsen, lid van de Verkeerscommissie. Bovendien vroeg hij aandacht voor de toenemende parkeerdruk op onze buurt. Dit veroorzaakt extra verkeersbewegingen, die onze wijk onnodig belasten. Daarover heeft de buurtvereniging al vaker bij de gemeente aan de bel getrokken. Veel winkelpersoneel en bezoekers van het centrum gebruiken onze buurt om hun auto gratis te parkeren, terwijl de parkeergarages in het centrum voldoende ruimte bieden. ‘Wij willen dat de parkeerdruk op onze buurt na twintig jaar discussie eindelijk vermindert’, aldus de Verkeerscommissie.

De projectleider verkeer van de gemeente gaat met de aanbevelingen van beide buurtverenigingen aan de slag. Eind augustus volgt een tweede werksessie over de wijkverkeersplannen.

Eerste online – werksessie wijkverkeersplanning Wilhelminapark met Gemeente Zeist

Dit eerste online-overleg staat gepland voor 9 juli van 19.00-21.00 uur met vertegenwoordigers van het bvw-bestuur en -verkeerscommissie (Jaco Booster, Margreet Wagenaar, Job Boot, Maurits van Witsen, Andree de Miranda), met twee vertegenwoordigers van het Lyceumkwartier Sjoerd Schaafsma en Henk van Beieren), twee of drie vertegenwoordigers van de Gemeente Zeist en een of twee van Adviesbureau Mobycon.

De opdracht aan Mobycon vanuit de Gemeente was om middels participatie de items bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te bespreken. Het rapport met bevindingen en aanbevelingen van Bureau Mobycon is nog niet ontvangen maar zal hopelijk tijdig aan ons toegezonden worden. Op 9 juli zullen wij dit rapport bespreken. En het verslag van deze online-bespreking volgt daarna.

Namens de Gemeente zal projectleider Marco Endlich deze video-call coördineren en leiden. Ter voorbereiding hebben wij op 26 juni j.l. bijgaande brief geschreven.

Wij nodigen onze leden graag uit om met ons mee te denken en eventuele schriftelijke reacties te zenden aan: bvwzeist@gmail.com waarvoor onze dank. Inmiddels zijn er al waardevolle reacties binnengekomen van onze buurtbewoners Robbert en Lotje Bosch met een enquête over de verkeerstoename Stationslaan.

Oude Amerikaanse eik wordt gekapt

In het Wilhelminapark staat tussen de vijver en de Wilhelminaparkflat een monumentale eik. Deze zichtbepalende eik is waarschijnlijk geplant tijdens de aanleg van het park omstreeks 1882.

Wij kregen bericht van de gemeente dat deze oude eik gekapt moet worden. 

De gemeente heeft de boom laten onderzoeken door een boomdeskundige. Uit de rapportage blijkt dat de eik ernstig is aangetast door dikrandtonderzwammen. Op diverse plaatsen is bij het afkloppen van de stam een holle klank waargenomen.

Lees verder

Verkeerssituatie gewijzigd…!

Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn… De Korte Steynlaan is weer voor twee rijrichtingen geopend. Het bord dat vlak voor de kruising met de Antonlaan komend vanuit de Steynlaan geplaatst is, geeft dit min of meer aan… Er wordt wel een doorgaande rijrichting aanbevolen. Zie foto hieronder.

Aldus werd o.a. besloten in de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 december 2019. Deze vergadering was ook in zijn geheel te volgen op Slotstad RTV. Heel interessant!

Lees verder

Bijdrage BVW voor de Ronde Tafel

Reactie op evaluatie centrumplan en verkeersbesluiten – donderdag 14 november 2019 – uitgesproken door Job Boot, lid van de verkeerscommissie

Geachte wethouder, dames en heren raadsleden,

Ook onder bewoners van de Wilhelminaparkbuurt wordt verschillend gedacht over de verkeersmaatregelen, die verband houden met de centrumvisie. Goede bereikbaarheid van de eigen woning is voor velen een belangrijk punt. Maar we hechten ook aan veiligheid en leefbaarheid. Wij zijn immers een woonwijk en géén verkeersader.

De discussies over de verkeersmaatregelen in het centrum en de aangrenzende wijken zijn hoog opgelopen. Ook in onze buurt. Dat betreuren wij. Als buurtvereniging willen we juist mensen samenbrengen, sociale cohesie bevorderen. Met de afsluiting van de noord-zuid route ter hoogte van de Klinker dreigde onze buurt een sluiproute te worden.

Lees verder

Update verkeerscommissie

Belangrijke data:

14 november 2019: ronde tafel over evaluatie centrumvisie en verkeersmaatregelen. BVW heeft spreektijd.

25 november 2019: “bijpraat”-moment voor BVW en verkeerscie met wethouder Hoogstraten

10 december 2019: Gemeenteraad o.a. over evaluatie centrumvisie en verkeersmaatregelen – met vermoedelijk amendementen…?!

College past verkeersmaatregelen niet aan

(Artikel AD van woensdag 16 oktober 2019)

Resultaten digitale enquête huidige verkeerssituatie – onder bewoners Wilhelminapark, Zeist

Op 8 oktober 2019 hebben we een digitale enquête gehouden om de bevindingen van onze leden te inventariseren ten aanzien van de “nieuwe” verkeerssituatie die eind januari 2019 van kracht is geworden en waarover nu iedereen wel een duidelijke mening heeft. Bij de BVW zijn aangesloten 284 leden = adressen. We hebben 142 antwoorden binnengekregen die, het verbaasde ons niet echt, eveneens vrij duidelijk zijn. Zie de uitwerking van de vragen: “enquête 08-10-2019“. Deze resultaten zijn inmiddels verzonden aan de Raad en B & W. (De vragen 2 en 3 betroffen de straat en het e-mailadres van de bewoner; deze zijn dus niet opgenomen in het overzicht.)

Lees verder
« Oudere berichten

© 2020 Wilhelminapark Zeist

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑