Het heeft bijna een jaar geduurd, maar deze week (week 49) zijn de meeste wijkverkeersmaatregelen in onze buurt en het Lyceumkwartier eindelijk teruggedraaid. De buurtvereniging heeft daar al vaker voor gepleit omdat nut en noodzaak ontbraken nadat in december vorig jaar de verkeersbeperkingen in het centrum met onmiddellijke ingang werden opgeheven.

Het tijdelijk openstellen van de lanen in beide richtingen kan leiden tot een betere spreiding van het verkeer. Het vergroot tevens de toegankelijkheid van onze buurt voor de eigen bewoners. Feitelijk zijn we nu terug bij de oude situatie. Of dat een verbetering is? De tijd zal het leren.

Verkeer zorgt altijd voor emotie. Begrijpelijk want verkeersoverlast, te hoge snelheden, te veel vrachtverkeer, zoek- en sluipverkeer. Niemand wil dat in zijn laan of straat. Zeker niet in een 30-kilometer woon- en verblijfsgebied. Zeker niet in een buurt met scholen en veel kinderen. Ons beschermd dorpsgezicht (want dát is de Wilhelminaparkbuurt) is een woonwijk met een groen en gezond leefklimaat. Dat moet vooral zo blijven en daar zet onze buurtvereniging zich voor in.

  •  Slotlaan opnieuw op de schop?

Verkeer blijft een lastig onderwerp in ons dorp, ook voor de gemeenteraad. Op dit moment is er veel aandacht voor de Slotlaan. Een extern adviesbureau heeft snoeiharde conclusies getrokken: de herinrichting heeft niet geleid tot meer veiligheid. Het zogenaamde shared-space-principe moet volgens dit bureau worden verlaten, fietspaden dienen veel duidelijker zichtbaar te zijn, autoverkeer moet worden beperkt…en zo zijn er veel meer aanbevelingen. Kortom: de Slotlaan moet opnieuw op de schop.

  • Terug naar de wijkverkeersmaatregelen

Hoe zat het ook al weer? Het instellen van 1-richtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan, Lyceumlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Verlengde Slotlaan was het directe gevolg van de verkeersmaatregelen in het centrum. Die werden in januari 2019 ingevoerd. De wijkverkeersmaatregelen waren bedoeld om toenemend gemotoriseerd verkeer in onze buurt een halt toe te roepen. In december vorig jaar werden de verkeersmaatregelen in het centrum op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad ingetrokken. Daarmee verviel in feite ook de noodzaak van de wijkverkeersmaatregelen. Terwijl de beperkingen voor het verkeer in het centrumgebied van de ene op de andere dag werden opgeheven bleven de wijkverkeersmaatregelen onverminderd gehandhaafd. Onze buurtvereniging heeft hierover herhaaldelijk aan de bel getrokken. Het gemeentebestuur verkoos zorgvuldigheid boven snelheid en wilde overleg met de bewoners om nieuwe afspraken maken.

  • Intensief overleg

De afgelopen maanden heeft onder leiding van verkeerskundig adviesbureau Mobycon intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de beide buurtverenigingen. Dit bureau is ook betrokken bij de metingen die op veel wegen in Zeist – en ook in onze buurt – worden uitgevoerd.

Nu de wijkverkeersmaatregelen zijn teruggedraaid zal in februari de verkeersintensiteit opnieuw worden gemeten en vergeleken met vorige metingen. De nieuwe, tijdelijke situatie moet leiden tot een verbetering op het gebied van veiligheid, leefbaarbaarheid en bereikbaarheid. Bovendien moet het zorgen voor minder verkeer op de nu overbelaste lanen.

Mocht dit niet het geval zijn dan volgen aanvullende maatregelen.

De metingen geven ook inzicht in de snelheid waarmee gereden wordt en de zwaarte van het gemotoriseerde verkeer. Onze woonwijk kenmerkt zich door smalle straten die niet toegankelijk zouden moeten zijn voor vrachtwagens of ander zwaar transport. Uitgezonderd de reinigingsdiensten en bijvoorbeeld verhuiswagens.

  • Definitief besluit in april

Zoals in de bewonersbrief vermeld zal in april door de gemeente een definitief besluit worden genomen over de nu tijdelijk teruggedraaide verkeersmaatregelen. Dan zal ook in overleg met de bewoners worden bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te garanderen.

Als buurtvereniging zijn er nog wel enkele wensen. Zo pleiten wij al geruime tijd voor herziening van het parkeerbeleid. Onze buurt heeft te maken met een toenemende parkeerdruk. Uitbreiding van het vergunningenstelsel is één van de mogelijkheden om dat probleem aan te pakken. Ook is er in onze buurt sprake van achterstallig onderhoud en zijn trottoirs voor vooral oudere buurtbewoners veel te smal. Onderwerpen die in 2021 op de agenda staan in het overleg met de gemeente.

Verkeerscommissie buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’