Tijdens de ALV op 21 maart is door de Verkeerscommissie verslag uitgebracht over wat er op het gebied van Verkeer en Parkeren in 2022 is gebeurd. Tevens werden de plannen voor dit jaar toegelicht. Het afgelopen jaar is een deel van het wandelpad in het Wilhelminapark van een nieuwe geelkleurige lemen laag voorzien. Net als de voetpaden in het Lyceumkwartier. De Verkeerscommissie zal bij de gemeente navraag doen of ook de andere, verouderde paden in het park kunnen worden aangepakt. Het afgelopen jaar is een inspectie uitgevoerd naar de staat van lanen, straten en voetpaden. Conclusie: géén reden voor renovatie. Wij zien dat toch anders. Sommige trottoirs zijn heel smal en verkeren in slechte staat. Achterstallig onderhoud, dat wel degelijk moet worden aangepakt.

Aanpassingen

Voor het komende jaar staan enkele projecten in onze buurt op het programma. Zo wordt de uitritconstructie Slotlaan/Stationslaan aangepast. Het fietspad krijgt een duidelijker markering en de entree wordt versmald. De uitritconstructie krijgt een meanderend karakter en enkele parkeerplekken worden verplaatst. Ook is er meer aandacht voor groen.

Verder gaat de kruising Wilhelminalaan/Krullelaan op de schop. Te vaak rijden auto’s in de verboden rijrichting op weg naar de Woudenbergseweg. Door een betere geleiding wordt dit ontmoedigd. Ook hier is meer aandacht voor de groenvoorziening.

Ten slotte wordt de kruising Prof. Lorentzlaan/Woudenbergseweg versmald. De bedoeling is dat daar een plateau komt die de snelheid van auto’s beperkt.

De gemeente maakt plannen voor aanpassing van de rotonde op de Woudenbergseweg. Onder meer om de veiligheid van fietsers te vergroten. Volgens de gemeente worden de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2023 uitgevoerd.

Parkeernota

De gemeente Zeist werkt aan een nieuwe Parkeernota, die na de zomer aan de raad wordt voorgelegd. Buurtverenigingen worden uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken. De Verkeerscommissie voert hierover in april gesprekken met de gemeente. De Parkeernota is onderdeel van de Mobiliteitsvisie waar de raad eerder akkoord mee is gegaan. De gemeente streeft er onder meer naar dat (gratis) parkeren in woonbuurten moet worden ontmoedigd. Dit kan door parkeergarages aantrekkelijk te maken.

In de Wilhelminaparkbuurt is al jaren sprake van toenemende parkeerdruk en ongewenst parkeergedrag. Vooral centrumondernemers, winkelpersoneel en bezoekers maken massaal gebruik van de gratis parkeermogelijkheden die onze woonwijk biedt. Dat leidt niet zelden tot frustratie van bewoners die hun eigen auto niet kwijt kunnen. Als gevolg van de huidige situatie is ook sprake van veel zoekverkeer. Dit betekent extra druk op de buurt met veel (fietsende) kinderen Samen met de gemeente zijn wij op zoek naar oplossingen die ervoor moeten zorgen dat automobilisten die niets in onze buurt te zoeken hebben hier ook niet komen op zoek naar een parkeerplaats. Volgens de Verkeerscommissie moeten maatregelen niet beperkt blijven tot een enkele laan of straat. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij een deel van het Lyceumkwartier dat aan onze buurt grenst ook moet worden betrokken.