Reactie op evaluatie centrumplan en verkeersbesluiten – donderdag 14 november 2019 – uitgesproken door Job Boot, lid van de verkeerscommissie

Geachte wethouder, dames en heren raadsleden,

Ook onder bewoners van de Wilhelminaparkbuurt wordt verschillend gedacht over de verkeersmaatregelen, die verband houden met de centrumvisie. Goede bereikbaarheid van de eigen woning is voor velen een belangrijk punt. Maar we hechten ook aan veiligheid en leefbaarheid. Wij zijn immers een woonwijk en géén verkeersader.

De discussies over de verkeersmaatregelen in het centrum en de aangrenzende wijken zijn hoog opgelopen. Ook in onze buurt. Dat betreuren wij. Als buurtvereniging willen we juist mensen samenbrengen, sociale cohesie bevorderen. Met de afsluiting van de noord-zuid route ter hoogte van de Klinker dreigde onze buurt een sluiproute te worden.

Met duizenden auto’s en vrachtwagens per dag. Géén bestemmingsverkeer. Vooral doorgaand verkeer op zoek naar de kortste route. Dat wilden wij per se voorkomen! Het Wilhelminapark is zoals gezegd een woonwijk, een beschermd dorpsgezicht met smalle straten. Een buurt met scholen, waar dagelijks honderden kinderen met hun ouders fietsen. Waar veiligheid en leefbaarheid voorop moeten staan.

Wij willen verkeer dat niets te zoeken heeft in onze buurt weren. Nu en in de toekomst. Voorkóm doorgaand verkeer in woonwijken! Het staat nadrukkelijk vermeld in het coalitie-akkoord van 2018. In de afgelopen jaren heeft onze Verkeerscommissie vaak overlegd met de gemeente om sluipverkeer in onze buurt te voorkomen. Buurtbewoners zijn hierover bijgepraat via wijkbijeenkomsten en onze website.

De gevolgen van de verkeersbesluiten hebben veel bewoners toch nog verrast.

Onmiddellijke openstelling van de Korte Steynlaan als oplossing voor alle verkeersperikelen in Zeist. Sommigen – ook in uw raad – hebben dat het afgelopen jaar meermalen bepleit.

Die opvatting delen wij niet. Wij zeggen: kies voor een INTEGRALE aanpak. Bekijk álle verkeersbesluiten kritisch. Wat werkt wel en wat niet. Alleen één verkeersmaatregel herzien is veel te kort door de bocht.

Zijn wij het dan eens met alle verkeersbesluiten? Nee. Ook wij hebben twijfels bij nut en noodzaak van sommige verkeersmaatregelen. Het 1-richtingsverkeer in de Prof. Lorentzlaan bijvoorbeeld. Al eerder is voorgesteld dat op te schuiven naar het gedeelte tussen Boslaan en Parklaan. Dit vergroot de toegankelijkheid tot onze buurt.

Het is zelfs de vraag of 1-richtingsverkeer op een deel van de Lorentzlaan zinvol is. Datzelfde geldt wat ons betreft voor de Lyceumlaan. Wij zijn altijd voorstander geweest van handhaving van de noord-zuid route bij de markt. De Antonlaan is nu een doodlopende straat, terwijl die bedoeld is als ontsluitingsweg. Dat vinden wij nog steeds onbegrijpelijk!

Herstel van deze verbinding voor doorgaand verkeer – wellicht met verkeersremmende maatregelen – is een wens van veel Zeistenaren. In dat geval kunnen ook andere verkeersmaatregelen worden herzien. Wat ons betreft is – bij wijze van proef – heroverweging van 1-richtingsverkeer op de Korte Steynlaan een optie.

Ons advies aan u: ga vooral gefaseerd te werk. Kijk hoe de verkeersstromen zich ontwikkelen. Als woonwijken, zoals de Wilhelminaparkbuurt tóch sluipverkeer aantrekken kunnen aanvullende verkeersmaatregelen alsnog nodig zijn. De rechter in Utrecht sprak vorig jaar zomer in zijn vonnis uit dat afsluiting van de noord-zuid route GEEN nadelige gevolgen mag hebben voor de omliggende wijken. Alleen openstelling van de Korte Steynlaan zónder aanvullende maatregelen betekent: enkele duizenden auto’s per dag door onze smalle straten, volgens modellen van de gemeente.
Dat mág niet gebeuren. Dat is onverantwoord en ongewenst. We willen een veilig, leefbaar en ook bereikbaar Wilhelminapark. Zoals gezegd wij betreuren de felheid van het discours rond centrum en verkeer. Het heeft Zeistenaren tegen elkaar opgezet.
Daarom pleiten wij voor een integrale aanpak die kan rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Maak het centrum beter bereikbaar, maar voorkóm sluipverkeer in woonwijken, zoals de Wilhelminaparkbuurt. Dát moet de uitdaging zijn voor college en raad van Zeist.

Wij wensen u daarbij veel wijsheid.

Job Boot als inspreker namens de Buurtvereniging

Zeist, 14 november 2019

Bestuur buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’