In januari besluit de gemeenteraad over het Parkeerbeleidsplan 2024-2028.
Voorafgaand hieraan is er een Ronde Tafel, waarop belanghebbenden hun
visie kunnen geven op de voorstellen om Zeist mooier, veiliger en duurzamer te maken.


Lees de bijdrage van onze Verkeerscommissie…

Geachte wethouder, geachte raadsleden, beste dorpsgenoten,

 

Mijn naam is Job Boot, lid van de Verkeerscommissie van buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’.

Minder zoekverkeer, minder auto’s op straat en meer auto’s in de parkeergarages.

Dames en heren, dat is precies waar wij als Verkeerscommissie al járen voor pleiten. En de nood is groot, want er is de laatste tijd sprake van toenemende parkeerdruk in onze buurt. Veel bewoners ervaren dat als hinderlijk, het geeft overlast en levert ergernissen op. Ze willen aanscherping van het parkeerregime.

De vraag is: wat doe je eraan, welke maatregelen helpen? Volgens ons geeft de parkeerbeleidsnota een belangrijke aanzet tot een oplossing. Wat dat betreft hulde aan de opstellers.

Toch enkele kanttekeningen:

Gratis parkeren in een groot deel van onze buurt werkt als een magneet op ondernemers, winkelpersoneel en centrumbezoekers. Geef ze eens ongelijk, maar is het wenselijk? Nee, het is heel belastend voor een woonbuurt als de onze.

Het gevolg: veel zoekverkeer, onveilige situaties voor fietsers en kinderen, transportwagens die half op het trottoir staan, auto’s met een buitenlands kenteken die soms weken de parkeervakken vullen. En bewoners die het nakijken hebben als ze na hun werk thuiskomen en hun auto niet kwijt kunnen.

Een deel van onze buurt kent al decennia het systeem van vergunning parkeren. Dit werkt over het algemeen goed. Maar voor een ander deel geldt vrij parkeren.
Vooral de Prins Hendriklaan, Wilhelminalaan, Krullelaan en Woudenbergseweg staan van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat vol met auto’s die in de parkeergarages thuishoren. Daar is immers plaats genoeg.

De parkeerdruk op de Prins Hendriklaan is enorm en neemt alleen maar toe. Dat wordt ook onderkend door de gemeente. In de parkeerbeleidsnota wordt nu een adviespanel van bewoners voorgesteld om na te gaan of er draagvlak is voor een ander parkeerregime. Nou, dat is er kan ik u verzekeren. Een enquête onder de bewoners van de Prins Hendriklaan in maart dit jaar wees uit dat 90% voorstander is van maatregelen om te zorgen voor minder ongewenst blik op straat.

Onze oproep aan u: laat het adviespanel achterwege, pak door en kom met maatregelen waardoor auto’s die niets te zoeken hebben in onze buurt daadwerkelijk worden geweerd. Het voorkomt ook veel ongewenste verkeersbewegingen en dus minder uitstoot.

Wat is dan de oplossing? Automobilisten niet dwingen, maar verleiden om in de onderbezette parkeergarages in het centrum te parkeren, zoals de nota aangeeft? Wat is dat dan verleiden? Volgens ons veel te vrijblijvend. Dit draagt onvoldoende bij aan verbetering van de bestaande situatie.

Uitbreiding van het vergunningstelsel ligt voor de hand. Dat is duidelijk en maakt een einde aan het gratis parkeren. Maar misschien zijn er ook andere oplossingen.

Moet vergunning parkeren dan voor de hele Wilhelminaparkbuurt gelden? Wij denken als Verkeerscommissie van wel. Een integrale aanpak heeft onze voorkeur.

Voorkomen moet worden dat andere lanen en het aan onze buurt grenzende deel van het Lyceumkwartier te maken krijgen met parkeeroverlast. Het zogenaamde waterbedeffect. Dat willen we niet.

Je zou kunnen kiezen voor een gefaseerde aanpak. Begin bij de lanen die nu de meeste hinder ondervinden, bijvoorbeeld Prins Hendriklaan en Woudenbergseweg en kijk wat er gebeurt. Maar nietsdoen is geen optie!

Het veiliger maken van de Slotlaan voor fietsers betekent minder parkeerplekken voor auto’s. Ook dat leidt tot meer zoekverkeer in de omliggende wijken. En dat willen u en wij juist voorkomen.

En dan nog dit: we zien in onze buurt dat panden, ook zakenpanden worden opgeknapt en voor bewoning geschikt gemaakt. Een goede ontwikkeling, want aan woonruimte is een groot gebrek. Maar één kanttekening. Neem het pand van het voormalig Chinees restaurant Lin Fa op de Slotlaan. Daar komen 11 appartementen. Dat kan leiden tot 17 parkeervergunningen in onze buurt. Bewoners van de Bethaniëlaan en het Bethaniëplein hebben hun zorgen hierover al geuit bij de gemeente. Ze kunnen nu al zelf vaak niet in hun eigen straat parkeren.

Het plan, zoals de nota vermeld, om betaald parkeren in het eerste deel van de Stationslaan om te zetten in vergunning parkeren juichen wij daarom toe. Dat geeft lucht en biedt bewoners parkeergelegenheid dichtbij hun huis.

Ook het verlengen van de tijd in het vergunningengebied van 6 naar 9 uur ’s avonds vinden wij een goede zaak. Uiteraard moet dat wel worden nageleefd en dus is er werk aan de winkel voor parkeerbeheer.

Ten slotte: in 2024 gaan enkele kruispunten in onze buurt op de schop. Ze worden overzichtelijker gemaakt en dus veiliger. Daar zijn wij heel blij mee. We hebben er lang voor gepleit.

Dat geldt ook voor maatregelen die echt helpen om parkeerverkeer te weren uit de Wilhelminaparkbuurt.

Minder zoekverkeer, minder auto’s in onze woonbuurt en dus meer auto’s in de parkeergarages.

Uw ambitie, onze ambitie!

Beste raad, help ons dat doel nu eindelijk gezamenlijk te bereiken.

Een beschermd dorpsgezicht als de Wilhelminaparkbuurt verdient het. Dank voor uw aandacht.

Zeist, 21 december 2023