Allereerst dank voor uw feedback, uw bijdragen en meestal de bijval voor onze huidige gedachten naar aanleiding van onze e-mail dd. 25-08-2015 betreffende de Centrumvisie en de te verwachten gevolgen voor ons dierbare Wilhelminapark. (Er hebben 18 leden gereageerd op onze oproep). 

Het is voor ons, als verkeerscommissie van de Buurtvereniging, zeer bemoedigend en het motiveert ons te blijven zoeken naar het kleinste gemene veelvoud van de gewenste situatie.

De meeste feedback ligt in lijn van hetgeen wij beogen om bij de gemeente aan de orde te stellen.
Op 1 september j.l. heeft het gesprek met Wouter Das plaatsgevonden. Het was positief bemoedigend. Een verslag hiervan vindt u in de bijlage.

Ons uitgangspunt is dat de oorzaak van de verwachte 50 à 200% toename van verkeer in onze wijk primair kan worden weggenomen door de nieuwe doorgang tussen de Klinker en AH ook geschikt te maken voor al het verkeer richting 1e Hoge Weg, Montaubanstraat en Utrechtseweg.
Dat is ook zo in de huidige situatie behalve dat men door een tunnel moet en dat er dan enige bussen en wat vrachtauto’s per uur bijkomen.
In het nieuwe gem. besluit is het niet meer mogelijk de Achterheuvelgarage als doorgaande weg vanaf de Jagerlaan naar de Weeshuislaan te gebruiken. Door de parkeersituatie van de Achterheuvelgarage 1-richting naar de Jagerlaan te maken vermindert dat het verkeer retour naar de tunnel.  Verder is het een onlogisch tracé als men de Antonlaan alleen 2 richtingen zou houden t/m de rotonde van de Weeshuislaan. De bewoners van de parkeerplekken achter het gebouw van het Leger des Heils zullen ook niet blij worden als ze niet meer makkelijk naar de Utrechtseweg kunnen ri. A12 of ri. De Bilt.

Onze hoofdpunten waarmee wij de dialoog met de gemeente willen voortzetten zijn:

  1. Onze buurt is absoluut niet geschikt en gebouwd voor doorgaand en/of sluipverkeer. Vandaar dat wij willen aandringen om de zg. CENTRUMBINNENRUIT (ruwweg bestaande uit Montaubanstraat, Hoge weg en Laan van Beek en Royen, Woudenbergseweg, Lindenlaan, Boulevard,  Antonlaan en een zg. CENTRUMBUITENRUIT(ruwweg bestaande uit Dorpstraat , Utrechtseweg, Panweg, Dijnselburgweg of Schaerweijdelaan, Krakelingenweg, Woudenbergseweg, Laan van Beek en Royen, Lageweg) BETER AAN TE GEVEN op diverse strategische punten.
  2. De Gemeente zelf ziet nog een zg. GROTE BUITENRING rond ons totale centrum nl: de Oude Amersfoortseweg, Zandbergenlaan, Krakelingweg, Woudenbergseweg, Laan van Beek en Royen en dan weer Dorpsstraat ri. Utrechtseweg en De Bilt/Utrecht of Driebergseweg ri. A12.DE PARKEERGARAGES in het centrum moeten primair zijn voor het winkelend publiek en het winkelpersoneel (al dan niet met gedifferentieerd tarief b.v. 1e uur gratis) . Logisch is dan ook om de parkeergarages in de Middellaan en Jagerlaan ook vanaf de autoluwe Slotlaan toegankelijk te houden/maken teneinde omrijden te voorkomen en het makkelijk te maken voor winkelend publiek. Op de Slotlaan een verhoogd rijwielpad aan beide zijden.
  3. DE BEPERKTE GRATIS PARKEERPLEKKEN in onze buurt (b.v. Pr. Hendriklaan, Wilhelminalaan, Woudenbergseweg) moeten primair voor vergunninghouders/buurtbewoners zijn; overige plekken mogen een geldkoe voor de gemeente worden/blijven.
  4. GRATIS EXTRA PARKEERPLEKKEN (bestraat) met zg “biggenruggen” ​of “open tegels”​ dienen​ o.i. te ​worden gemaakt aan de rand van onze buurt bij de ingang van​ het Bisonpark, Het Laantje zonder Eind t/o de Looborgh en bij het Witte Kerkje aan de Laan van Beek en Royen. ​Mogelijk is ook de hoek bij Rotonde Hogeweg/ Ln van B&R geschikt voor een (mogelijk ondergrondse) ​parkeergarage. ​Dit als alternatief voor de t​e differentiëren tarieven in het centrum.
  5. Gezien de beperkte straatbreedte in de buurt zou in principe EEN ÉÉNRICHTINGSVERKEER o.i. het beste zijn, waarbij sluipverkeer vanuit resp. Slotlaan, Korte Steynlaan , 2e Hoge Weg juist niet de Stationslaan, Choisyweg en Paul van Wieldrechtlaan (vanuit Lyceumlaan) in zou mogen. Met de buurtbewoners moeten wij goed overleggen wat dan de optimale manier is om de betrokken laan of weg in en uit te komen.
  6. De veranderde situatie moet z.s.m. worden doorgegeven naar de kaartenmakers van ROUTEPLANNERS.
  7. Een andere overweging is om het Bethaniëplein éénrichtingsverkeer te maken met een uitgang net voorbij het Busstation op de Slotlaan. Op de hoek met de Stationslaan/Bethaniëlaan kan dan een zg. kiss-and- ride gedeelte gemaakt voor de ouders die de kinderen naar de scholen brengen en vervolgens hun weg de wijk uit vervolgen naar de Slotlaan i.p.v. dat men in het doodlopende Bethaniëplein tracé moet keren.
  8. Voor de hele wijk moeten door middel van goed zichtbaar geplaatste borden en op asfalt aangegeven belijning  zeer duidelijk worden aangegeven dat het EEN 30 KM ZONE is.Voor zover nodig dienen snelheidsbeperkende maatregelen te worden getroffen; handhaving door de Gemeente is een conditio sine qua non. Eventueel daar waar nog nodig kunnen we dan nog denken aan verkeersdrempels, chicanes, bloembakken en duidelijker accentuering van de stoep voor de gewenste rijrichting. Ook is nuttig om op de Laan van B&R voor de rotonde van de Woudenbergseweg duidelijker aan te geven welke even en oneven huisnummers links af op de Woudenbergseweg zijn te bereiken en voor welke nummers men rechtdoor dient te rijden. Dit om ongewenst vracht- en campingverkeer voor Bedr. park Seyst , Begr. plaats, Camping de Krakeling , KNVB, Oud London/Woudschoten e.o. te voorkomen.

Op basis van ons overleg met de gemeente over de beslissingen m.b.t. de aanpassing van het centrum en de verkeerscijfers zullen wij graag met u contact houden om af te stemmen of de plannen van de gemeente en de verkeerscommissie in de buurt stroken met de meerderheids-wensen van de buurt.

Ons huidig denken is om een zg. verkeersklankbord groep uit de buurt te vormen, die alle feiten en meningen helpt verzamelen om gezamenlijk een gecoördineerd en onderbouwd buurtverkeersplan voor de gemeente en politiek te realiseren. Vriendelijk verzoek om ons per e-mail te laten weten  of u in deze klankgroep plaats wenst te nemen.

 

Met vriendelijke groet​

De verkeerscommissie van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark
Voor het bestuur: Wil van Basten en Margreet Wagenaar

Vanuit de leden: Rob van der Plas en Dirk Timan