Geen extra verkeer door de Bethaniëlaan en Wilhelminalaan. Dat was de oproep van bewoners tijdens de infomatieavond van onze buurtvereniging maandag (20-02-2017) in het Christiaan Huygenstheater. Ze maken zich zorgen over toenemend autoverkeer als gevolg van het wijkverkeersplan. Invoering van eenrichtingsverkeer op een deel van de Stationslaan ter hoogte van basisschool Het Spoor leidt volgens de gemeente tot meer veiligheid voor de scholieren. De bewoners denken dat hun straten gebruikt gaan worden als nieuwe sluiproute. Ze zijn daarvoor ongeschikt: te smal met veel fietsers.

Namens de gemeente stelde Wouter Das, projectleider Centrumvisie, voor in maart of begin april een aparte bijeenkomst te organiseren voor bewoners uit de Bethaniëlaan, Wilhelminalaan en Stationslaan om alternatieven te bespreken.

Ook kunnen bewoners tot en met 26 februari bij het College van B&W een zienswijze indienen en kenbaar maken wat ze van de voorgenomen (verkeers)plannen vinden. De verwachting is dat eind april een definitief besluit valt over de te nemen maatregelen.

Bij Het Spoor ontstaan nu vaak chaotische en gevaarlijke situaties tijdens het brengen en halen van de kinderen. Auto’s worden op stoepen geparkeerd, er wordt te hard gereden. Er zou meer en beter gehandhaafd dienen te worden…! 

Buurtbewoner en lid van mr van Het Spoor Annelieke Pijlman benadrukte dat veiligheid voor de schoolkinderen voorop staat. Tijdens de spitsuren ontstaan nu vaak ongewenste situaties, zei ze. Verkeersdeskundige Jos Spriel  van de gemeente Zeist zegde tijdens de bijeenkomst toe dat een extern deskundige gaat kijken naar effectieve maatregelen die het veiliger maken voor leerlingen van Het Spoor. De buurtvereniging heeft voorgesteld om te komen tot zogenaamde Kiss&Ride zones, zoals ook bij de ZSV op de Verlengde Slotlaan. Ook infrastructurele maatregelen behoren tot de mogelijkheden. Volgens de aanwezigen moet de school extra aandacht besteden aan het rij- en parkeergedrag van ouders. Vanuit Het Spoor moet gestimuleerd worden dat ouders hun kinderen met de fiets naar school brengen.

De gemeente heeft geld uitgetrokken om de leefbaarheid in onze wijk te vergroten.

Tijdens de infoavond werden ook een tiental andere ergernissen en knelpunten gepresenteerd. De verkeerscommissie van de buurtvereniging komt ook met mogelijke oplossingen, die met de gemeente worden besproken. Bewoners kunnen ook zelf met suggesties komen: bvwzeist@gmail.com. Ook hier was de algemene klacht: “Er wordt te weinig gehandhaafd!”

Presentatie BVW 2017 02 20  van Wouter Das namens de Gemeente Zeist.

Knelpunten-Wilhelminapark-versie-3-02-2017.pdf  door Edwin Dorst namens de verkeerscommissie van de Buurtvereniging