HISTORIE

Uit de Statuten (6 april 1992):
Heden, de zesde april 1992 verschenen voor mij, Meester Marie Alexander van Rhijn, notaris ter standplaats Zeist:
1. De heer Jan Visser, universitair hoofddocent, geboren te IJmuiden op 20 maart 1931, wonende te Zeist, 3701 BB, Woudenbergseweg 8, gehuwd;
2. De heer Johannes Fröling, media-pedagoog, geboren te Groningen op 13-07-1946, wonende te Zeist, 3701 BR, Huydecoperweg 23 B, gehuwd
De comparanten, ten deze handelende respectievelijk als voorzitter en secretaris van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark, verklaarden ter uitvoering van een besluit genomen in de ledenvergadering dd. 22-11-1991, waarvan de notulen aan deze akte worden gehecht, te willen overgaan tot het vastleggen in een notariële en welke statuten zullen luiden als volgt

NAAM EN ZETEL.
Artikel 1:
1. De vereniging draagt de naam: Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark.
2. De vereniging is gevestigd te Zeist.

DUUR.
Artikel 2: De vereniging is opgericht op 22-11-1991 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.
Artikel 3:
1. De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners, op het gebied van het woon- en leefklimaat in de buurt rond het Wilhelminapark, hierna te noemen de buurt.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:
a. Het inventariseren van meningen en ideeën van buurtbewoners, teneinde bij de afweging van belangen die het woon- en leefklimaat bevorderen, de belangen van de leden te doen laten gelden;
b. Het vertegenwoordigen van de leden bij de beleidsbepalende leden van de gemeente en andere bestuurlijke organen, voor zover het gaat om het leefklimaat in de buurt;
c. Het stimuleren van maatregelen bij de buurtbewoners zelf, bij de gemeente, bij de gemeentelijke instellingen en bij andere instituten die gericht zijn op het woon- en leefklimaat in de buurt;
d. Alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
Artikel 4:
De vereniging kent:
a. leden;
b. ereleden;
c. begunstigers.
Artikel 5: Dit lid 1 is op 04-05-2000 gewijzigd waarvan akte in:
1. Leden van de vereniging zijn meerderjarige natuurlijke personen voor zover zij hun woon- en verblijfplaats hebben in één van de volgende straten in de gemeente Zeist: Woudenbergseweg, Laan van Beek en Royen nummers 37 tot en met 44, Timmermanlaan, Krullelaan, Choisyweg, Huydecoperweg, Prins Hendriklaan, Pauw van Wieldrechtlaan even nummers 2 tot en met 22 en oneven nummers 1 tot en met 29, Stationslaan, Bethaniëlaan, Vijverlaan, Wilhelminaparkflat, Wilhelminalaan, Parklaan, Boslaan en Professor Lorentzlaan voor wat betreft het gedeelte vanaf de Woudenbergseweg tot aan de Boslaan en overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze statuten als zodanig zijn toegelaten.
2. Ereleden zijn leden, die wegens hun bijzondere verdiensten aan de vereniging als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering; zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behalve de verplichting tot het betalen van de contributie.
3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

TOELATING. 
Artikel 6.
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur, dat binnen één maand na aanmelding over toelating beslist.

EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door een lid, hetgeen schriftelijk moet geschieden aan het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur: deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting door het bestuur wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Degene die uit het lidmaatschap is ontzet, blijft in de toekomst van het lidmaatschap uitgesloten.
2. Van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
Artikel 8.
1.De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting te verlenen.
2.Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de inhoud van dde statuten, het huishoudelijk reglement alsmede van de bepalingen neergelegd in de genomen besluiten en/of gesloten overeenkomsten. Zij verklaren bij toetreding zich daaraan te zullen onderwerpen, en dezelve te zullen naleven.
3. De leden hebben recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen en gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging.
4. Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene jegens de vereniging, doch behoudt hij zijn alsdan bestaande financiële verplichting.

BESTUUR.
Artikel 9.
1.Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden.
2.De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar benoemd; zij zijn twee maal herkiesbaar.
3.Jaarlijks treden tenminste twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

DAGELIJKS BESTUUR.
Artikel 10.
1.De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
2.De overige functies van de bestuursleden, waaronder die van secretaris, penningmeester, en van de plaatsvervangers, worden door het bestuur verdeeld.

BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 11.
1.Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging,
2.Het bestuur is bevoed tot het sluiten van alle overeenkomsten, hoe ook genaamd. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, voor zover die door de algemene ledenvergadering vast te stellen geldswaarde te boven gaan.
3.Het bestuur heeft de voorafgaand goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.
Artikel 12.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

BESTUURSVERGADERINGEN.
Artikel 13.
1.De bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de voorzitter, dan wel twee bestuursleden zulks nodig achten.
2.Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van het aantal bestuursleden aanwezig is.
3.Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich voor het betreffende voorstel verklaren.

EINDE VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 14.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.door het verstrijken van de zittingsduur;
b.door bedanken;
c.door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
d.door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15.
1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en wel schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2.Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen; indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepen van de algemene vergadering overgaan.

TOEGANG EN STEMRECHT – BESLUITVORMING
Artikel 16.
1.Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden, alle begunstigers en alle door het bestuur genodigden.
2.Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
3.Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

VERENIGINGSJAAR – JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17.
1.Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2.Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op een algemene vergdering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
3.De rekening en verantwoording wordt onderzocht door een kascommissie bestaande uit twee leden die geen zitting mogen hebben in het bestuur, jaarlijks te benoemen door de algemene vergadering en welke kaskommissie aan de jaarvergadering verslag uitbrengt van zijn bevindingen.
4.Goedkeuring door de jaarvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

GELDMIDDELEN.
Artikel 18.
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van leden, bijdragen van begunstigers, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, anders bijdragen en opbrengsten uit vermogen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19.
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten, en waarin regelingen worden getroffen die naar de mening van het bestuur of de algemene vergadering noodzakelijk of gewenst zijn.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20.
1.Wijziging van deze statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dart aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING
Artikel 21.
1.Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door de algemene vergadering.
2.Het bepaalde in artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
3.Een besluit tot ontbinding dient tevens te bevatten:
a.benoeming van een commissie van liquidateuren bestaande uit drie personen;
b.aanwijzing van de middelen tot dekking van een eventueel nadelig liquidatiesaldo;
c.bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel van de vereniging.

SLOTBEPALING
Artikel 22.
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in alle geschillen, die tussen de leden terzake van de verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het bestuur, onder gehoudenheid van verslag aan- en goedkeuring door de algemene vergadering.

 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de compranten, hebben deze verklaard van de inhoud van deze te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend) J. Visser – J. Fröling – M.A. van Rhijn.

 

 

STATUTENWIJZIGING – 4 MEI 2000 

De algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van 26 april 1999 heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van dit besluit uit aan deze akte gehechte notulen van die vergadering. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de comparante, handelend als vermeld, in de statuten van de vereniging uitsluitend artikel 5, lid 1 te willen wijzigen en wel als volgt:

Artikel 5

1.Leden van de vereniging zijn meerderjarige natuurlijke personen voor zover zij hun woon- en verblijfplaats hebben in één van de volgende straten in de gemeente Zeist: Woudenbergseweg, Laan van Beek en Royen nummers 37 tot en met 44, Timmermanlaan, Krullelaan, Choisyweg, Huydecoperweg, Prins Hendriklaan, Pauw van Wieldrechtlaan even nummers 2 tot en met 22 en oneven nummers 1 tot en met 29, Stationslaan, Bethaniëlaan, Vijverlaan, Wilhelminaparkflat, Wilhelminalaan, Parklaan, Boslaan en Professor Lorentzlaan voor wat betreft het gedeelte vanaf de Woudenbergseweg tot aan de Boslaan en overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze statuten als zodanig zijn toegelaten.

Waarvan akte enzovoorts…

(was getekend: Mr Maria Margaretha Elings- van Hooidonk notaris met plaats van vestiging Zeist en gevolmachtigde namens de vereniging: mevrouw Clara Jetske Jeanine Voet-Barreveld…)

 

(wordt vervolgd)

STATUTENWIJZIGING 2