De wijze waarop de naam Timmermanlaan tot stand is gekomen blijkt uit onderstaand stukje proza uit de notulen van de gemeenteraad van 17 januari 1924: ‘De heer Geijtenbeek brengt dank aan Burgemeester en Wethouders voor de zoo spoedige indiening van deze verbeteringsplannen, waardoor het algemeen belang zal zijn gediend, terwijl de verbetering tevens dienstbaar zal kunnen worden gemaakt aan de werkverruiming. Spr. kan zich echter niet vereenigen met het voorstel om dezen weg den naam te geven van Sloffenlaan. 

Er zijn natuurlijk legio andere namen te bedenken. Spr. zou willen voorstellen den weg te noemen naar de oudste inwoonster van Zeist, mejuffrouw Timmerman, die bijna 100 jaar is. Deze mejuffrouw Timmerman is mede eigenaresse van een gedeelte van den weg en zij heeft zich van den beginne af steeds bereid verklaard dat deel aan de gemeente af te staan. Spr. meent dat er te meer aanleiding is deze weg Timmermanlaan te noemen, omdat hij uitloopt op de Krullelaan en, deze beiden namen goed bij elkaar passen. De Voorzitter meent dat het in het algemeen wenschelijk is namen, die sedert jaren in den volksmond bestonden te behouden. Het publiek zal den weg toch nog langen tijd zoo blijven noemen. Overigens is het Burgemeester en Wethouders onverschillig hoe men dezen weg wil noemen. De heer Geijtenbeek zegt dat het door den Voorzitter bedoelde bezwaar in dit geval niet bestaat, want de naam Sloffenlaan heeft, voor zoo ver Spr. bekend is, hier nimmer bestaan. De heer Van de Poll zegt hier al langer te wonen dan de heer Geijtenbeek. Spr. heeft echter dezen weg ook nooit Sloffenlaan hooren noemen. Hij vindt dien naam leelijk en er is dus zijns inziens alles voor een anderen naam te kiezen. De heer Beunke had al willen vragen om een anderen naam. Nu is de heer Geijtenbeek hem voor geweest. Deze wil den weg Timmermanlaan noemen naar een 100-jarige juffrouwen meende dat die naam goed zou passen bij de Krullelaan. Dit is Spr. echter met den heer Geijtenbeek niet eens. Eerst komt de timmerman en daarna komen de krullen, maar niet omgekeerd. De heer Adriaanse zegt gaarne te willen onder doen voor den heer Van de Poll wat de kennis betreft van OudZeist. Toen Spr. in 1888 in de buurt van de Krullelaan kwam wonen, heeft hij echter al den naam Sloffenlaan hooren bezigen en sedertdien heeft Spr. dien weg nooit anders hooren noemen. De heer Geijtenbeek dient een amendement in, strekkende om in plaats van Sloffenlaan te lezen Timmermanlaan. Dit amendement in stemming gebracht, wordt aangenomen met 15 tegen 2 stemmen. Tegen de leden Beunke en s’Jacob. Het aldus gewijzigde voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen’. Uit het bevolkingsregister blijkt, dat de hierboven bedoelde juffrouw Timmerman de weduwe was van Christoffel Timmerman, die destijds de Krullelaan verhard heeft met krullen uit zijn aldaar gelegen werkplaats. Haar eigen naam was Catarina de Haan, ze was geboren 4 oktober 1826 en woonde Krullelaan 29. De heer Geijtenbeek deed dus onbewust een goede suggestie, want de krullen waren er niet eerder dan de timmerman, zoals de heer Beunke veronderstelde.

Deze pagina is overgenomen uit  het Geheugen van Zeist