Beste leden van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark,

Op woensdag 2 maart a.s. vindt ons 2e klankbordoverleg plaats met leden van de eerder ingestelde klankbordgroep uit onze wijk. Afhankelijk van de capaciteit van de zaal is deze bijeenkomst echter ook toegankelijk voor geïnteresseerde andere leden mits zij zich daarvoor via e-mail opgeven. De BVW stuurt daarna een bevestiging als er nog plaats is.

Waar gaat het op 2 maart a.s. over…?

Graag overleggen wij deze keer met onze achterban over de te nemen noodzakelijke aanvullende verkeersmaatregelen in onze wijk. Door uitvoering van de tot nu toe genomen Raadsbesluiten (fase 1-Centrumvisie) kunnen er negatieve verkeerseffecten ontstaan in onze wijk. De Buurtvereniging is, zoals u bekend, al enige tijd in constructief gesprek daarover met de betreffende wethouders M. Fluitman en R. Luca en projectmanager W. Das.

Naar verwacht, komt op 16 februari a.s. het College met een Integraal Verkeersplan en er zullen dan een paar varianten besproken worden in de Raad. Als verkeerscommissie van de BVW hebben wij daar al enkele aanbevelingen voor gedaan die in onze optiek gunstig zullen zijn voor heel Zeist en voor onze wijk in het bijzonder.

Overleg dus op 2 maart a.s. over fase 2 van de Centrumvisie. Met name zullen besproken worden de verkeersmodellen bestemd voor de Wilhelminaparkbuurt die noodzakelijk zullen zijn door de gekozen variant van 16-02-2016.

Wellicht ten overvloede: Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark, Zeist.

Plaats: Christiaan Huygenstheater, Wilhelminalaan 22, Zeist

Datum: woensdag 2 maart 2016

Planning:

19.45 u: Aankomst (koffie, thee, frisdrank)

20.00 u: Aanvang overleg met eerst presentatie verkeersmodellen, toelichting en daarna tijd voor overleg en eventuele vragen

22.00 u: Einde vergadering.

Er is geen pauze gepland.

Gespreksleider: Job Boot

Uitgangspunten:

  • minder en veiliger verkeer in onze wijk;
  • herziening (vrije) parkeermogelijkheden

 

Aanwezig zijn:

  • Verkeerscommissie van de Buurtvereniging: Margreet Wagenaar, Wil van Basten, Job Boot, Rob van der Plas en Dirk Timan
  • Overige bestuursleden BVW
  • Wouter Das, projectmanager Centrumvisie en Parkeermanagement Gemeente Zeist
  • Wiandy Balster, beoogd opvolger projectmanager Centrumvisie en Jürgen van Oudbroekhuizen, stagiair/medewerker verkeer
  • De leden van de Klankbordgroep van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark, Zeist die zich voor dit overleg hebben ingeschreven
  • Welkom zijn: overige leden van de Buurtvereniging, mits zij zich daarvoor schriftelijk hebben aangemeld en door de BVW bevestigd.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om door reply op deze mail aan te geven of u aanwezig zou willen zijn op 2 maart a.s. De klankbordleden die zich reeds hebben aangemeld voor dit overleg staan al geregistreerd op de presentielijst.