Vandaag ontvingen wij onderstaand bericht van Louise Vrieling, projectmedewerker Centrumvisie van de Gemeente Zeist

Beste mevrouw, meneer,

Begin december stuurden we u onderstaand emailbericht toe. Hierin informeerden we u over het uitstellen van de plenaire sessie (informatiebijeenkomst) naar januari of februari 2016. De reden hiervan was dat we eerst het college wilden informeren over de uitkomsten van de verkeersdialoog.
Op dit moment worden de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit) in beeld gebracht door de omgevingsdienst. Het college neemt hier uiterlijk 8 maart 2016 kennis van. Dit betekent dat de informatiebijeenkomst eind maart of in april plaatsvindt.
Uiteraard informeren wij u tijdig over datum en tijdstip!

Met vriendelijke groet,
mede namens Wouter Das,
Louise Vrieling
Projectmedewerker Centrumvisie
Gemeente Zeist
tel: 14030

——————————————————————————————————————-

Van: Vrieling, Louise
Verzonden: woensdag 2 december 2015 16:53
Aan: Vrieling, Louise
Onderwerp: Aangepast verslag bijeenkomst verkeersmaatregelen 5 oktober en afzeggen bijeenkomst 7 december

Beste mevrouw, meneer,

De geplande informatiebijeenkomst (plenaire sessie) op maandag 7 december a.s. gaat niet door.
Tijdens de bijeenkomst van 5 oktober en ook bij latere bijeenkomsten is de nodige kritiek geuit op het afwijkende ritme van de casus ‘busstation’ binnen de dialoog en het daarmee ontbreken van een integrale presentatie aan de samenleving.
Wij nemen deze kritiek ter harte.

De dialoog over het busstation is nog in volle gang, maar nog lang niet ver genoeg om 7 december iets te kunnen presenteren over de uitkomst. We stellen dan ook voor deze (brede) informatiebijeenkomst door te schuiven naar de maand januari of februari 2016. Dan kunnen we ook het integraal verkeersbeeld presenteren. Mogelijk leidt dat tot een nieuwe uitnodigingsronde, gelet op de ‘uitstraaleffecten’ van enkele aanvullende verkeersmaatregelen. Overigens is bij geen enkele verkeersmaatregel het (juridische) verkeersbesluit in procedure gebracht, daarvoor gaan wij eerst terug naar ons bestuur begin 2016.
Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de verslagen van de gehouden deeloverleggen. Deze worden u zeer binnenkort toegestuurd. Wij sturen u bij dit bericht wel het aangepaste verslag van 5 oktober jl. toe. Dit naar aanleiding van een gemaakte opmerking.

Wij bedanken u nu al heel hartelijk voor uw constructieve bijdrage binnen de verkeersdialoog. Zodra de datum voor de in januari of februari te plannen informatiebijeenkomst (plenaire sessie) bekend is, laten we u dat uiteraard weten.
We ontmoeten u graag begin volgend jaar!

Met vriendelijke groet,
mede namens Wouter Das,
Louise Vrieling
Projectmedewerker Centrumvisie
Gemeente Zeist
tel: 14030