Verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep met het bestuur van de Buurt Vereniging Wilhelminapark over fase I van de centrumvisie op maandag 16 november december 2015 in het Christiaan Huygens Theater. 

Aanwezig waren leden van de klankbordgroep, het bestuur van de BVW, de verkeerscommissie, enkele geïnteresseerde leden waaronder leden van het Bethaniëplein, in totaal 25 personen. Er waren 5 afwezigen met en 10 zonder kennisgeving.

De avond werd geopend door de voorzitter van de BVW, Wil van Basten, die Wouter Das, projectleider Infrastructuur en Parkeermanagement van de Gemeente Zeist, van harte welkom heette. Wouter Das is als adviseur aanwezig bij deze bijeenkomst. Job Boot is bereid gevonden om  als gespreksleider op te treden.
Wil van Basten vermeldde dat de BVW zich al sinds 2013 bezig houdt met de centrumvisie. Er is frequent overleg geweest met Wouter Das en wethouder Luca. De communicatie tussen de BVW en de gemeente is goed, de gemeente neemt de bezwaren van de BVW serieus.
De status van de klankbordgroep is klankbord zijn. Het bestuur van de BVW wordt via de klankbordgroep op de hoogte gehouden van de zorgen van de bewoners en mogelijke oplossingen die zij voorstellen. Het bestuur bestudeert die zorgen en oplossingen en probeert op grond van deze waardevolle informatie een voor de bewoners acceptabel voorstel aan de gemeente te doen.

Job Boot vroeg vertegenwoordigers van enkele straten wat hun zorgen zijn. Het vaakst wordt de verwachte toename van de verkeersdrukte genoemd.
Om de problemen wat te verduidelijken voerde Job Boot een gesprek met Wouter Das. De  termen centrumplan, centrumvisie of centrumbesluit worden door elkaar gebruikt. Het centrumbesluit leidde tot de voorgenomen verkeersmaatregelen zoals bijvoorbeeld het afsluiten van het tunneltje voor verkeer van personenauto’s. Wouter Das zag dat de afsluiting van het tunneltje zou leiden tot de problemen voor de wijk Wilhelminapark. Uit een doorrekening van de verwachte verkeersstroom na afsluiting van het tunneltje bleek een verdubbeling van het autoverkeer in de wijk Wilhelminapark. Elk besluit moet interactief worden genomen. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen en de raadpleging van de bewoners vindt nu achteraf plaats. Half oktober 2015 hebben B&W besloten om de busbaan bij het Bethaniëplein of het Busstation weer te openen voor autoverkeer. Dat besluit kwam ook voor Wouter Das onverwacht. Het besluit is genomen in verband met de Wending, een project van nieuwbouw woningen en een supermarkt op de Antonlaan. Door dit project zal het verkeer nog meer toenemen. Het besluit is in principe genomen maar het juridische besluit wordt in februari 2016 verwacht.

Hierna volgt de toelichting van Rob van der Plas, lid van de verkeerscommissie en al jaren wijkschout samen met Dirk Timan (door omstandigheden afwezig). Zij hebben alle door de gemeente gemaakte verkeersvarianten bestudeerd. Rob van der Plas schetste de problemen en mogelijke oplossingen als volgt:

De Wilhelminaparkbuurt met het Wilhelminapark als cultureel erfgoed krijgt bij ongewijzigd beleid extra te lijden door de verkeersbesluiten n.a.v. de nieuwe centrumvisie.Verkort concept probleemstelling Variant 4

 1. Nog meer ongewenst sluipverkeer als tunneltje dichtgaat, aanleg van autoluwe Slotlaan en maatregelen bij ontwikkeling plan de Wending.
 2. Nog meer ongewenste verkeersdruk vanwege zoeken naar gratis parkeerplekken
 3. Onveilig verkeer neemt toe in de lanen/wegen met 2 richtingsverkeer
 4. Nog meer foutief parkerende auto’s op stoepen en bij kruispunten of op het park
 5. Nog meer overbodig verkeer dat door slechte bewegwijzering de weg kwijt is

 Ongewenste effecten kunnen verminderd of geëlimineerd als

 1. de Wilhelminaparkbuurt  primair geschikt gemaakt wordt voor woon-werkverkeer van de bewoners
 2. parkeren alléén voor vergunninghouders en hun gasten is  (Niet meer gratis parkeren!)
 3. parkeergarages in centrum beter aangegeven worden (elektronisch) en benut worden
 4. betere doorstroming gecreëerd wordt voor éénrichtingsverkeer in de gewenste richting
 5. er effectievere bewegwijzering is van de zogenaamde. Zeister buiten- en binnenruit
 6. er extra gratis parkeerplekken zijn bij het Bisonpark en Het Laantje zonder Eind
 7. actievere handhaving is van de ingestelde maatregelen door de Boa’s  (buitengewoon opsporingsambtenaren)

Daarna werden aan de hand van PowerPoint dia’s de belangrijkste opties 3a en 4a getoond die o.i. de minste overlast veroorzaken in de wijk. (zie hiervoor ook de betreffende site van de Gemeente en onderaan dit verslag)

Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De volgende  onderwerpen kwamen aan de orde:·

 • Op dit moment kan nog geen bezwaar gemaakt worden tegen de plannen van de gemeente.
 • Op ma. 23 nov. is er over de verkeersmaatregelen bij het tunneltje een info avond bij het gemeentehuis als follow up van de sessies in oktober van de gemeente
 • Op 21 januari 2016 is er een bijeenkomst van de gemeenteraad met de Zeister bevolking. Eén aanwezige voorspelt dat geen van de genoemde verkeersvarianten in een later stadium door de rechter zal worden goedgekeurd.
 • Er is ons aangeraden door wethouder Luca en de heer Das om een brief te schrijven naar B&W en de Gemeenteraad dat wij willen dat het tunneltje open zal blijven voor personenauto’s. De klankbordgroep stemt hier unaniem mee in.
 • Eind 2013 zijn de centrumvisie en de Wending aan elkaar gekoppeld. De plannen van de  centrumvisie zijn doorgerekend met de plannen t.a.v.de Wending. Het zou voor ons interessant zijn als ook een berekening gemaakt zou worden zonder de plannen t.a.v de  Wending.
 • Het is onduidelijk waarom de Antonlaan eenrichtingsverkeer krijgt. De geplande toename van verkeer door de busbaan zou veel beter door de Antonlaan geleid kunnen worden. Deze laan is gemaakt voor verkeer in beide richtingen.

In haar slotwoord zegt de voorzitter dat de aanwezigen een lichte voorkeur hebben voor verkeersvariant 3A.
De aanwezigen besluiten dat de BVW een duidelijke brief moet schrijven aan Burgemeester en Wethouders en aan de Raadsleden van de Gemeente Zeist om collectief niet alleen onze zorgen te uiten maar ook aan te geven dat de gevolgen van het afsluiten van het tunneltje voor onze wijk onacceptabel zijn.

De aanwezigen vonden de avond zinvol. Opvallend verheugend was dat ook de leden van de klankbordgroep zich grondig hadden voorbereid.

 Zeist, 17 november 2015  –  Mevr M.M. Wagenaar – secretaris BVW.

 

Wilhelminapark-presentatie-2015-11-16-rp

Brief aan B & W Zeist – Centrumvisie-def

Brief aan de Raadsleden Zeist – Centrumvisie-def