Tijdens onze bijeenkomst van 20 februari over een tiental inrichtingsvraagstukken in onze wijk, ontstond wat commotie rondom het instellen van eenrichtingsverkeer op een deel van de Stationslaan (wat verder los staat van de effecten van het centrumplan). Inmiddels heeft de Gemeente ook circa 20 zienswijzen hierover van medewijkbewoners ontvangen.

Samen met de Gemeente zijn we tot het volgende voorstel gekomen:

  • De eenrichtingsmaatregel nu niet door te zetten en de exacte verkeerseffecten van zowel het centrumplan als de andere maatregelen van het wijkverkeersplan (zoals de Pauw van Wieldrechtlaan) af te wachten. Hoe het haal- en brenggedrag met auto’s van ouders van de leerlingen van Het Spoor gaat worden, is lastig te voorspellen. De BVW vertrouwt op een goede samenwerking in deze met de school en Jos Spriel, speciaal aangesteld door de Gemeente voor de inrichting van fase 2 in onze wijk. De verkeerscommissie van de BVW zal daarvoor ook zelf met (reeds ingebrachte) ideeën komen.
  • Dit voorstel betekent dat de Gemeente dan op basis van een effectmeting in het voorjaar van 2018 met de BVW, de school en de directe omgeving om tafel gaan om te bepalen of er nog een verkeersprobleem is en zo ja hoe groot dat nog is.
  • Bijkomend voordeel van het opschorten van de maatregel op de Stationslaan is dat beide processen (fase 1 en fase 2) gescheiden blijven. Dit maakt het eenvoudiger en beïnvloedt elkaars planning niet.

 

Toelichting:

Volgens de verkeerscommissie van de BVW is het belangrijkste effect van de te nemen maatregelen op basis van de Centrumvisie natuurlijk het afsluiten van de Korte Steynlaan. Daardoor zal veel minder verkeer door onze wijk rijden.

Het voorstel om eenrichtingsverkeer deel Stationslaan op te schorten zorgt ervoor dat de onrust in de Bethaniëlaan en Wilhelminalaan (voorlopig) is weggenomen. Een extra informatiebijeenkomst op het gemeentehuis kan dus achterwege blijven, lijkt ons. Dit zullen wij op de ALV nog even peilen.

De problemen met verkeersdrukte en parkeergedrag bij en rond de school blijven aanwezig en worden in de gesprekken met Jos Spriel, hiervoor genoemd, verder besproken. En nogmaals : daarvoor is ook een actieve rol van de school weggelegd. Het gaat immers om de veiligheid van hun leerlingen.

Het is wel zaak dat dit onderwerp op de agenda blijft staan.

Wij vertrouwen erop dat onze medewijkbewoners met deze fasering goed kunnen leven.