De verkeersmaatregelen in het centrum van Zeist – en de gevolgen voor onze buurt – zorgen voor veel discussie. Voor- en tegenstanders manifesteren zich nadrukkelijk. Ook bij ons in het Wilhelminapark levert de nieuwe situatie sterk uiteenlopende reacties op. Aan de ene kant buurtbewoners die moeite hebben met de bereikbaarheid en het omrijden. Anderen zijn juist verheugd dat de buurt niet een sluiproute wordt voor doorgaand (vracht)verkeer als gevolg van het afsluiten van de route bij het voormalige tunneltje.

Om de mening te peilen in onze buurt is dit voorjaar een enquête gehouden. De respons was hoog (zo’n 50%), de uitkomst leverde eveneens een verdeeld beeld op.

Wat is het standpunt van de Buurtvereniging?

De buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ wil leden verbinden. Mensen op een positieve manier dichter bij elkaar brengen, de sociale cohesie vergroten. De kwestie rond de verkeersmaatregelen doet het omgekeerde, roept conflict op en splijt de buurt. Vanwege de sterk verdeelde reacties, die per straat en per bewoner verschillen, kunnen en willen wij als bestuur dan ook geen positie innemen over specifieke onderdelen van het verkeersplan! Wel willen wij in dialoog blijven met bewoners en gemeente om te zoeken naar aanpassingen die op een breed draagvlak kunnen rekenen en die voor onze hele buurt van belang zijn. We zullen dan ook kritisch betrokken blijven en onze buurtbewoners op de hoogte houden over de verkeerssituatie.

Wat wij echter uitermate vervelend vinden is dat er in diverse berichten regelmatig wordt gesuggereerd dat er veel overleg is geweest met de gemeente en onze buurtvereniging (dat klopt), en dat wij de besluiten die door de gemeente zijn genomen ondersteunen (dat klopt niet!). Wij voelen ons genoodzaakt om dit middels deze publicatie recht te zetten. De verkeerscommissie van de buurtvereniging heeft (zeer) veel overleg gehad, diverse oplossingen aangedragen, wijkbezoeken gefaciliteerd en rapporten gemaakt. De uiteindelijke compromis-oplossing die de gemeente heeft gekozen kent echter geen winnaars, maar alleen verliezers, we willen dan ook benadrukken dat de huidige verkeersplannen niet onze goedkeuring hebben. Het nu via bezwaarschriften ongedaan maken van een van deze besluiten (weer openstellen Korte Steijnlaan) is naar ons idee echter niet de juiste weg, er moet naar een goede integrale oplossing gekeken worden die alle belangen behartigt.

Wat doen we nu?

Na de zomer worden opnieuw verkeerstellingen gehouden. Dit najaar komt het College mogelijk met aanpassingen. De gemeenteraad gaat daarin mee. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Tegelijk stellen wij ons constructief op en blijven meedenken over mogelijke oplossingen.

Bestuur ‘Rond het Wilhelminapark’

Achtergrondinformatie Verkeersplannen / Verkeerscommissie – zie ook onze website

De raad ging in maart 2015 akkoord met het plan voor een compact en vernieuwd centrum. Onderdeel van dit plan was het slopen van het tunneltje bij de Klinker en het afsluiten van deze doorgang voor alle verkeer met uitzondering van de bus. Dit is in het kader van de verkeersbesluiten eind januari gebeurd. Voor het Wilhelminapark voorzagen wij reeds in een vroeg stadium dat deze drastische maatregel een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het (vracht-)verkeer in onze kwetsbare woonwijk zou betekenen. De prognoses van de gemeente bevestigde dit schrikbeeld.

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie is in 2015 ingesteld door de buurtvereniging en is toen actief aan het werk gegaan. Er zijn talloze gesprekken gevoerd, ook met vertegenwoordigers van diverse lanen. Uiteindelijk kwam de gemeente met diverse mogelijkheden voor circulatiemaatregelen. Op 20 februari 2017 heeft de gemeente aan de leden van de buurtvereniging een plan gepresenteerd met als onderdeel de afsluiting van de Korte Steynlaan.

Varianten

Naar aanleiding van discussies tijdens deze bijeenkomst zijn er varianten toegevoegd. De gemeente heeft vervolgens eind augustus 2017 in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst georganiseerd voor o.a. bewoners uit onze wijk. Hier werden de varianten toegelicht en kon iedereen zijn/haar voorkeur-variant kenbaar maken. Vrijwel unaniem werd gekozen voor variant 2B.  De afsluiting van de Korte Steynlaan maakte hier deel van uit.

Rechterlijk vonnis

In zijn uitspraak eind vorig jaar over de aangekondigde verkeersbesluiten heeft de rechter in Utrecht bepaald dat afsluiting van de route voor doorgaand verkeer bij de Klinker geen gevolgen mag hebben voor de omliggende buurten. Dat is ook altijd het standpunt van de buurtvereniging geweest. De verkeerscommissie pleitte telkens voor het openhouden van de noord-zuid verbinding, de route bij de Klinker. Aanvullende maatregelen om onze buurt te vrijwaren van doorgaand (vracht)verkeer waren en zijn daarom vereist. Zo wordt voorkomen dat onze (woon)buurt, beschermd dorpsgezicht(!), als sluiproute wordt gebruikt. In de afspraken die in het collegeakkoord zijn vastgelegd staat dan ook nadrukkelijk vermeld dat de gemeente sluipverkeer uit woonwijken wil weren.

Effectuering verkeersbesluiten

Op 28 januari 2019 werden de verkeersmaatregelen ingesteld tot onze verbazing met uitzondering van het openstellen van het busstation en het aan beide kanten afsluiten van de Korte Steynlaan. De maatregel om één-richtingsverkeer in te stellen in de Stationslaan werd opgeschort, na protest van bewoners uit andere lanen uit angst voor meer verkeer in hun straat.