Auteur: Malibas (page 1 of 13)

Bijdrage BVW voor de Ronde Tafel

Reactie op evaluatie centrumplan en verkeersbesluiten – donderdag 14 november 2019 – uitgesproken door Job Boot, lid van de verkeerscommissie

Geachte wethouder, dames en heren raadsleden,

Ook onder bewoners van de Wilhelminaparkbuurt wordt verschillend gedacht over de verkeersmaatregelen, die verband houden met de centrumvisie.

Goede bereikbaarheid van de eigen woning is voor velen een belangrijk punt.

Maar we hechten ook aan veiligheid en leefbaarheid.

Wij zijn immers een woonwijk en géén verkeersader.

De discussies over de verkeersmaatregelen in het centrum en de aangrenzende wijken zijn hoog opgelopen. Ook in onze buurt. Dat betreuren wij.

Als buurtvereniging willen we juist mensen samenbrengen, sociale cohesie bevorderen.

Met de afsluiting van de noord-zuid route ter hoogte van de Klinker dreigde onze buurt een sluiproute te worden.

Met duizenden auto’s en vrachtwagens per dag. Géén bestemmingsverkeer. Vooral doorgaand verkeer op zoek naar de kortste route. Dat wilden wij per se voorkomen!

Het Wilhelminapark is zoals gezegd een woonwijk, een beschermd dorpsgezicht met smalle straten.

Een buurt met scholen, waar dagelijks honderden kinderen met hun ouders fietsen

Waar veiligheid en leefbaarheid voorop moeten staan.

Wij willen verkeer dat niets te zoeken heeft in onze buurt weren. Nu en in de toekomst.

Voorkóm doorgaand verkeer in woonwijken! Het staat nadrukkelijk vermeld in het coalitie-akkoord van 2018.

In de afgelopen jaren heeft onze Verkeerscommissie vaak overlegd met de gemeente om sluipverkeer in onze buurt te voorkomen. Buurtbewoners zijn hierover bijgepraat via wijkbijeenkomsten en onze website.

De gevolgen van de verkeersbesluiten hebben veel bewoners toch nog verrast.

Onmiddellijke openstelling van de Korte Steynlaan als oplossing voor alle verkeersperikelen in Zeist. Sommigen – ook in uw raad – hebben dat het afgelopen jaar meermalen bepleit.

Die opvatting delen wij niet. Wij zeggen: kies voor een INTEGRALE aanpak. Bekijk álle verkeersbesluiten kritisch. Wat werkt wel en wat niet. Alleen één verkeersmaatregel herzien is veel te kort door de bocht.

Zijn wij het dan eens met alle verkeersbesluiten?

Nee. Ook wij hebben twijfels bij nut en noodzaak van sommige verkeersmaatregelen.

Het 1-richtingsverkeer in de Prof. Lorentzlaan bijvoorbeeld. Al eerder is voorgesteld dat op te schuiven naar het gedeelte tussen Boslaan en Parklaan. Dit vergroot de toegankelijkheid tot onze buurt.

Het is zelfs de vraag of 1-richtingsverkeer op een deel van de Lorentzlaan zinvol is. Datzelfde geldt wat ons betreft voor de Lyceumlaan.

Wij zijn altijd voorstander geweest van handhaving van de noord-zuid route bij de markt. De Antonlaan is nu een doodlopende straat, terwijl die bedoeld is als ontsluitingsweg. Dat vinden wij nog steeds onbegrijpelijk!

Herstel van deze verbinding voor doorgaand verkeer – wellicht met verkeersremmende maatregelen – is een wens van veel Zeistenaren.

In dat geval kunnen ook andere verkeersmaatregelen worden herzien.

Wat ons betreft is – bij wijze van proef – heroverweging van 1-richtingsverkeer op de Korte Steynlaan een optie. 

Ons advies aan u: ga vooral gefaseerd te werk. Kijk hoe de verkeersstromen zich ontwikkelen.

Als woonwijken, zoals de Wilhelminaparkbuurt tóch sluipverkeer aantrekken kunnen aanvullende verkeersmaatregelen alsnog nodig zijn.

De rechter in Utrecht sprak vorig jaar zomer in zijn vonnis uit dat afsluiting van de noord-zuid route GEEN nadelige gevolgen mag hebben voor de omliggende wijken.

Alleen openstelling van de Korte Steynlaan zónder aanvullende maatregelen betekent: enkele duizenden auto’s per dag door onze smalle straten, volgens modellen van de gemeente.

Dat mág niet gebeuren. Dat is onverantwoord en ongewenst.

We willen een veilig, leefbaar en ook bereikbaar Wilhelminapark.

Zoals gezegd wij betreuren de felheid van het discours rond centrum en verkeer.

Het heeft Zeistenaren tegen elkaar opgezet.

Daarom pleiten wij voor een integrale aanpak die kan rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Maak het centrum beter bereikbaar, maar voorkóm sluipverkeer in woonwijken, zoals de Wilhelminaparkbuurt. Dát moet de uitdaging zijn voor college en raad van Zeist.

Job Boot als inspreker namens de Buurtvereniging

Wij wensen u daarbij veel wijsheid.

Zeist, 14 november 2019

Bestuur buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’

Update verkeerscommissie

Belangrijke data:

14 november 2019: ronde tafel over evaluatie centrumvisie en verkeersmaatregelen. BVW heeft spreektijd.

25 november 2019: “bijpraat”-moment voor BVW en verkeerscie met wethouder Hoogstraten

10 december 2019: Gemeenteraad o.a. over evaluatie centrumvisie en verkeersmaatregelen – met vermoedelijk amendementen…?!

College past verkeersmaatregelen niet aan

(Artikel AD van woensdag 16 oktober 2019)

Resultaten digitale enquête huidige verkeerssituatie – onder bewoners Wilhelminapark, Zeist

Op 8 oktober 2019 hebben we een digitale enquête gehouden om de bevindingen van onze leden te inventariseren ten aanzien van de “nieuwe” verkeerssituatie die eind januari 2019 van kracht is geworden en waarover nu iedereen wel een duidelijke mening heeft. Bij de BVW zijn aangesloten 284 leden = adressen. We hebben 142 antwoorden binnengekregen die, het verbaasde ons niet echt, eveneens vrij duidelijk zijn. Zie de uitwerking van de vragen: “enquête 08-10-2019“. Deze resultaten zijn inmiddels verzonden aan de Raad en B & W. (De vragen 2 en 3 betroffen de straat en het e-mailadres van de bewoner; deze zijn dus niet opgenomen in het overzicht.)

In de week voorafgaand aan onze enquête hebben wij over de verkeerssituatie in onze wijk brieven gestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders en aan de voltallige Gemeenteraad, Zeist.

Deze kunt u inzien: brief aan de Gemeenteraad, Zeist dd. 04-10-2019 en brief aan het College van B & W, Zeist, dd. 04-10-2019.

Interessant is te weten dat dinsdag 15 oktober wethouder Laura Hoogstraten de resultaten van het belevingsonderzoek centrum + verkeersmetingen aan de Raad presenteert.

We wachten af.

VERKEERSCOMMISSIE – NIEUWSBRIEF september 2019

 • UITSPRAAK RAAD VAN STATE inzake verkeersbesluiten Gemeente Zeist
 • LEDEN VERKEERSCOMMISSIE GEZOCHT
Foto AD/UN – 29-08-2019 – De route Antonlaan-Weeshuislaan, richting Voorheuvel is permanent afgesloten voor particulier autoverkeer…

Het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, deed op 28 augustus uitspraak in het hoger beroep dat was ingesteld door de Stichting Beter Zeist, de Vereniging Lyceumkwartier en enkele centrumbewoners. Zij waren het niet eens met de uitspraak van de rechtbank in Utrecht ruim een jaar geleden. Die verklaarde toen de bezwaren tegen de verkeersbesluiten ongegrond. De Raad van State ondersteunt deze uitspraak nu.

 • Verkeersveiligheid

De Raad vindt dat de gemeente Zeist de juiste (inspraak)procedures heeft gevolgd. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn voldoende betrokken bij de totstandkoming van de verkeersbesluiten. Ook stelt de Raad dat door de genomen maatregelen het centrumgebied van Zeist niet verkeersonveiliger is geworden. Wel erkent de Raad van State dat het verkeersluw maken van onze buurt zorgt voor meer verkeersbewegingen op de Lindenlaan. Maar dat houdt volgens de Raad nog niet in dat de Lindenlaan daarmee ook verkeersonveilig is geworden.  

 • Afsluitingen

Zoals bekend zijn de maatregelen eind januari ingevoerd. Dit betekende onder meer afsluiting van de route voor doorgaand verkeer via de markt ter hoogte van de bibliotheek. (Zie foto hierboven)
Tegelijkertijd werd de Korte Steynlaan éénrichtingsverkeer, onder meer om te voorkomen dat in onze buurt een sluiproute voor doorgaand (vracht)verkeer zou ontstaan. Andere maatregelen waren onder meer het instellen van éénrichtingsverkeer in de Lyceumlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan. (Zie foto’s hieronder)

 • Verdeelde reacties

 De verkeersmaatregelen zorgden voor veel ophef onder centrumbewoners. Ook in onze buurt verdeelde reacties. Hoewel de meeste buurtbewoners veiligheid belangrijk vinden hechten zij ook aan een goede bereikbaarheid, bleek uit een dit voorjaar gehouden enquête.
De gemeente is blij met de uitspraak van de Raad van State en zegt dat het goed is dat er nu een eind is gekomen aan het juridische proces.

 • Meetlussen

 Inmiddels zijn onlangs op tal van wegen in het centrum en de omliggende lanen en straten (ook bij ons in de buurt) meetlussen gelegd. De komende weken wordt hiermee de verkeersintensiteit vastgelegd. Een extern bureau evalueert momenteel het Centrumplan waar de verkeersmaatregelen onderdeel van zijn. De resultaten volgen dit najaar. Dan zal ook de gemeenteraad hierover een oordeel vormen.

 • Aanpassingen mogelijk

 De gemeente streeft met de verkeersmaatregelen naar een groen en gastvrij  centrum waar het prettig is om te verblijven. De Raad van State verwacht wel dat de gemeente haar belofte nakomt als de situatie niet werkt. Dan zouden de verkeersmaatregelen kunnen worden aangepast of zelfs worden teruggedraaid.

Korte Steijnlaan
Pauw van Wieldrechtlaan
Lorentzlaan – klein gedeelte éénrichtingsverkeer…


LEDEN VERKEERSCOMMISSIE GEZOCHT
Onze Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ heeft vijf jaar geleden een Verkeerscommissie in het leven geroepen. Die had onder meer tot taak om knelpunten en ergernissen in onze buurt te inventariseren. Bij het maken van verkeersplannen in het centrum leek het er op dat onze buurt te maken zou krijgen met een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het verkeersaanbod. Om dit te voorkomen is de Verkeerscommissie uitgebreid en intensief overleg begonnen met de gemeente en tal van buurtbewoners.

Inmiddels hebben twee leden van de Verkeerscommissie afscheid genomen. Het zijn Rob van der Plas en Dirk Timan. Zij hebben als wijkschouten de knelpunten en ergernissen in kaart gebracht. Het resultaat is aan de leden van onze buurtvereniging gepresenteerd. Ook te lezen op onze website. Inmiddels zijn enkele punten uit dit rapport opgepakt. Een recent voorbeeld hiervan is het opnieuw inrichten van de parkeervakken op de Prins Hendriklaan.
Ook het aanbrengen van paaltjes op de Stationslaan ter hoogte van de school Het Spoor heeft geleid tot meer veiligheid voor ouders en leerlingen.
Wij zijn Rob van der Plas en Dirk Timan veel dank verschuldigd voor hun inspanningen ten behoeve van onze buurt. 
Ter vervanging van hen is het bestuur op zoek naar twee nieuwe leden voor de Verkeerscommissie.
Wij verwachten van hen een inzet die onze gehele buurt ten goede komt en niet alleen het eigen belang dient.

 • De Verkeerscommmissie komt drie à vier keer per jaar bij elkaar, communiceert veelvuldig per e-mail en in de wandelgangen van onze wijk
 • De commissie adviseert het bestuur op het gebied van onder meer verkeer, parkeren, vergunningen en infra
 • De commissie komt met eigen voorstellen en onderhoudt zelfstandig het contact met de gemeente
 • Twee leden van de Verkeerscommissie zijn ook lid van het bestuur van de Buurtvereniging; zij vormen de verbinding tussen commissie en bestuur
 • De leden worden gekozen voor een periode van maximaal 4 jaar. Dit kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 jaar.

Momenteel bestaat de Verkeerscommissie uit Edwin Dorst, Margreet Wagenaar-Fischer (bestuursleden) en Wil van Basten-Malipaard en Job Boot.

Belangstellenden voor de Verkeerscommissie kunnen zich melden bij het bestuur: bvwzeist@gmail.com

Volledige teksten:

Uitspraak Raad van State dd 28-08-2019
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@117169/201806342-1-a2/?export=pdf&tab=volledigetekst

Artikel AD/NU 
https://www.ad.nl/utrecht/zeist-hoeft-verkeersmaatregelen-centrum-niet-terug-te-draaien-van-raad-van-state~aa3897aa/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

Standpunt van Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ inzake verkeersplannen: kritisch betrokken

De verkeersmaatregelen in het centrum van Zeist – en de gevolgen voor onze buurt – zorgen voor veel discussie. Voor- en tegenstanders manifesteren zich nadrukkelijk. Ook bij ons in het Wilhelminapark levert de nieuwe situatie sterk uiteenlopende reacties op. Aan de ene kant buurtbewoners die moeite hebben met de bereikbaarheid en het omrijden. Anderen zijn juist verheugd dat de buurt niet een sluiproute wordt voor doorgaand (vracht)verkeer als gevolg van het afsluiten van de route bij het voormalige tunneltje.

Om de mening te peilen in onze buurt is dit voorjaar een enquête gehouden. De respons was hoog (zo’n 50%), de uitkomst leverde eveneens een verdeeld beeld op.

Wat is het standpunt van de Buurtvereniging?

De buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ wil leden verbinden. Mensen op een positieve manier dichter bij elkaar brengen, de sociale cohesie vergroten. De kwestie rond de verkeersmaatregelen doet het omgekeerde, roept conflict op en splijt de buurt. Vanwege de sterk verdeelde reacties, die per straat en per bewoner verschillen, kunnen en willen wij als bestuur dan ook geen positie innemen over specifieke onderdelen van het verkeersplan! Wel willen wij in dialoog blijven met bewoners en gemeente om te zoeken naar aanpassingen die op een breed draagvlak kunnen rekenen en die voor onze hele buurt van belang zijn. We zullen dan ook kritisch betrokken blijven en onze buurtbewoners op de hoogte houden over de verkeerssituatie.

Wat wij echter uitermate vervelend vinden is dat er in diverse berichten regelmatig wordt gesuggereerd dat er veel overleg is geweest met de gemeente en onze buurtvereniging (dat klopt), en dat wij de besluiten die door de gemeente zijn genomen ondersteunen (dat klopt niet!). Wij voelen ons genoodzaakt om dit middels deze publicatie recht te zetten. De verkeerscommissie van de buurtvereniging heeft (zeer) veel overleg gehad, diverse oplossingen aangedragen, wijkbezoeken gefaciliteerd en rapporten gemaakt. De uiteindelijke compromis-oplossing die de gemeente heeft gekozen kent echter geen winnaars, maar alleen verliezers, we willen dan ook benadrukken dat de huidige verkeersplannen niet onze goedkeuring hebben. Het nu via bezwaarschriften ongedaan maken van een van deze besluiten (weer openstellen Korte Steijnlaan) is naar ons idee echter niet de juiste weg, er moet naar een goede integrale oplossing gekeken worden die alle belangen behartigt.

Wat doen we nu?

Na de zomer worden opnieuw verkeerstellingen gehouden. Dit najaar komt het College mogelijk met aanpassingen. De gemeenteraad gaat daarin mee. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Tegelijk stellen wij ons constructief op en blijven meedenken over mogelijke oplossingen.

Bestuur ‘Rond het Wilhelminapark’

Achtergrondinformatie Verkeersplannen / Verkeerscommissie – zie ook onze website

De raad ging in maart 2015 akkoord met het plan voor een compact en vernieuwd centrum. Onderdeel van dit plan was het slopen van het tunneltje bij de Klinker en het afsluiten van deze doorgang voor alle verkeer met uitzondering van de bus. Dit is in het kader van de verkeersbesluiten eind januari gebeurd. Voor het Wilhelminapark voorzagen wij reeds in een vroeg stadium dat deze drastische maatregel een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het (vracht-)verkeer in onze kwetsbare woonwijk zou betekenen. De prognoses van de gemeente bevestigde dit schrikbeeld.

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie is in 2015 ingesteld door de buurtvereniging en is toen actief aan het werk gegaan. Er zijn talloze gesprekken gevoerd, ook met vertegenwoordigers van diverse lanen. Uiteindelijk kwam de gemeente met diverse mogelijkheden voor circulatiemaatregelen. Op 20 februari 2017 heeft de gemeente aan de leden van de buurtvereniging een plan gepresenteerd met als onderdeel de afsluiting van de Korte Steynlaan.

Varianten

Naar aanleiding van discussies tijdens deze bijeenkomst zijn er varianten toegevoegd. De gemeente heeft vervolgens eind augustus 2017 in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst georganiseerd voor o.a. bewoners uit onze wijk. Hier werden de varianten toegelicht en kon iedereen zijn/haar voorkeur-variant kenbaar maken. Vrijwel unaniem werd gekozen voor variant 2B.  De afsluiting van de Korte Steynlaan maakte hier deel van uit.

Rechterlijk vonnis

In zijn uitspraak eind vorig jaar over de aangekondigde verkeersbesluiten heeft de rechter in Utrecht bepaald dat afsluiting van de route voor doorgaand verkeer bij de Klinker geen gevolgen mag hebben voor de omliggende buurten. Dat is ook altijd het standpunt van de buurtvereniging geweest. De verkeerscommissie pleitte telkens voor het openhouden van de noord-zuid verbinding, de route bij de Klinker. Aanvullende maatregelen om onze buurt te vrijwaren van doorgaand (vracht)verkeer waren en zijn daarom vereist. Zo wordt voorkomen dat onze (woon)buurt, beschermd dorpsgezicht(!), als sluiproute wordt gebruikt. In de afspraken die in het collegeakkoord zijn vastgelegd staat dan ook nadrukkelijk vermeld dat de gemeente sluipverkeer uit woonwijken wil weren.

Effectuering verkeersbesluiten

Op 28 januari 2019 werden de verkeersmaatregelen ingesteld tot onze verbazing met uitzondering van het openstellen van het busstation en het aan beide kanten afsluiten van de Korte Steynlaan. De maatregel om één-richtingsverkeer in te stellen in de Stationslaan werd opgeschort, na protest van bewoners uit andere lanen uit angst voor meer verkeer in hun straat.


Bereikbaarheid Wilhelminapark Noord

Route vanaf A28 afslag 3 (Den Dolder – Zeist)

(Plaatje 1)  Zoals het voor 28 januari mogelijk was. 2,8 km 6 minuten
Via Boulevard, Lyceumlaan, Frans van der Puttenlaan, Pauw van Wieldrechtlaan, Boslaan naar een fictief adres op de Prins Hendriklaan.
Note: Google Maps geeft geen mogelijk om de route te berekenen via de Boslaan. Het kaartje geeft daarom een iets andere route weer.
(Plaatje 2) Route via de Krakelingenweg en de Woudenbergseweg: 4,9 km 7 minuten
(Plaatje 3) Route via Boulevard, Lindelaan, Woudenbergseweg 4,4 km 9 minuten
(Plaatje 4)  Voorstel Buurtvereniging “ Rond het Wilhelminapark”:
Éénrichtingsverkeer op de Prof. Lorentzlaan opheffen of verplaatsen.
Route Boulevard, Lindenlaan, Prof. Lorentzlaan, Boslaan. 3,1 km 6 minuten,
of via de Krakelingenweg,  Prof. Lorentzlaan, Boslaan 3,1 km 7 minuten.

Route vanaf de Bergweg

(Plaatje 5)  Zoals het voor 28 januari mogelijk was. 1,3 km, 5 minuten
Via Bergweg, Steynlaan, Slotlaan, Stationslaan naar de Prins Hendriklaan.
(Plaatje 6)  Na 28 januari is de route :
Via Dalweg, Boulevard, Lindenlaan, Jagersingel, Woudenbergseweg, Huydecoperweg naar de Prins Hendriklaan.  3,3 km 7 minuten
(Plaatje 7)  Voorstel Buurtvereniging “ Rond het Wilhelminapark”:
Éénrichtingsverkeer op de Prof. Lorentzlaan opheffen of verplaatsen.
Via Dalweg, Boulevard, Lindenlaan, Prof. Lorenzlaan,  Boslaan naar de Prins Hendriklaan. 
2,2 km 6 minuten

Route van de Steynlaan naar de Prins Hendriklaan

(Plaatje 8)  Zoals het voor 28 januari mogelijk was:
 Via de Stationslaan: 0,65 km en 3 minuten
(Plaatje 9)  Na 28 januari is de route :
Via Berkenlaan, Dalweg, Boulevard, Lindenlaan, Jagersingel, Woudenbergseweg en Huydecoperweg: 3,7 km 9 minuten
Voorstel Buurtvereniging “ Rond het Wilhelminapark”:
Éénrichtingsverkeer op de Prof. Lorentzlaan opheffen of verplaatsen.
(Plaatje 10)  Via Berkenlaan, Dalweg, Boulevard, Lindenlaan, Professor Lorentzlaan, Boslaan
2,5 km of 7 minuten
Als het mogelijk is, is het verstandiger de omgeving van de Steynlaan vanuit onze wijk te voet of met de fiets te  bezoeken.
Lopend: 6 minuten; met de fiets: 2 minuten

Nieuwe verkeersmaatregelen Centrum en het Wilhelminapark

Op 28 januari j.l. zijn deze nieuwe maatregelen ingegaan

De recente veranderingen in het centrum hebben tot veel onvrede en onrust geleid. Het bestuur van uw Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark heeft op 23 februari 2019 de volgende brief aan Mevrouw L. Hoogstraten, wethouder Verkeer verzonden.

Geachte mevrouw Hoogstraten,

De recente veranderingen in het centrum van Zeist hebben tot veel onvrede en onrust geleid. De Buurtvereniging Wilhelminapark krijgt vragen en klachten van de bewoners van onze wijk.
Sinds oktober 2014 heeft onze verkeerscommissie regelmatig overlegd met ambtenaren van de gemeente en af en toe ook met de wethouder over de centrumvisie en de gevolgen die dat zou kunnen hebben voor onze wijk. Wij hebben hierover in 2017 een knelpuntennota opgesteld. Die is in uw bezit maar wij voegen hem hierbij toe. Onze grootste zorg betrof de verwachte toename van verkeer in onze wijk. Wij hebben voorstellen gedaan om die toename te voorkomen en daarvan is een gedeelte overgenomen. De recente veranderingen zowel in het centrum als in de wijk hebben geleid tot afname van de verkeersdrukte in een aantal straten in de wijk. Daar zijn wij verheugd over.

Natuurlijk zijn er ook veranderingen waar wij minder gelukkig mee zijn. Wij noemen er enkele.


1. Wij zijn altijd tegen het afsluiten van het voormalige tunneltje geweest voor al het gemotoriseerd verkeer behalve de bus. Het is o.i. onlogisch om een brede straat als de Antonlaan niet te benutten als in- en uitgangsroute naar de parkeergarages en vooral als uitgangsroute uit het centrum. Toen het eenrichtingsverkeer op de Slotlaan is ingesteld, werd de Antonlaan verbreed om baan te geven aan het verkeer dat het centrum van Zeist wilde verlaten via de Montaubanstraat. Nu is juist de Antonlaan een doodlopende weg geworden voor gemotoriseerd verkeer.

2. Het gedeeltelijk eenrichtingsverkeer op de Lorentzlaan is voor de bewoners belastend. Wij stellen twee wijzigingen voor: of het eenrichtingsverkeer op de Lorentzlaan weer opheffen of het eenrichtingsverkeer op een iets andere plaats zetten, n.l. tussen de Boslaan en de Parklaan.

3. De onrust is mede ontstaan omdat de bebording in het begin helemaal ontbrak. Zelfs voor mensen die hier al jaren wonen was het puzzelen hoe ze thuis moesten komen. Er is nu enige bebording maar het is nog niet voldoende. Voor mensen van buiten Zeist die een bezoek aan Zeist brengen en daarna weer naar huis gaan, is de bebording onvoldoende.


4. Wij hadden de toezegging gekregen dat voor de bewoners van de Prins Hendriklaan parkeervergunningen beschikbaar zouden zijn, waardoor niet-bewoners hun auto’s elders zouden moeten parkeren bv. in de parkeergarages. Dat is nog niet gebeurd.


                Wij hebben gehoord dat de geplande verkeerstellingen niet pas in het najaar maar al in mei zullen plaats vinden. Wij hopen dat de bovengenoemde voorstellen al eerder door u overgenomen zullen worden. Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet Margreet Wagenaar-Fischer
secretaris van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark.


Knelpunten-Wilhelminapark-versie-3-02-2017.pdf

Wij houden u op de hoogte van het resultaat!

Een warme Russische zondagmiddag

Met vrolijke soldatenliedjes en een boeiende verteller over de Stalinterreur ten tijde van Babel en Grossman

Michel Krielaars, prominente Ruslandkenner, publiceerde onlangs (nu 100 jaar nà het begin van de Russische Revolutie) zijn boek Alles voor het Moederland. Een reden voor On the Move – Cultureel om hem uit te nodigen om over dat nog steeds geheimzinnige Rusland en speciaal over die gruwelijke periode meer te weten te komen.

Het accent In deze lezing, evenals in het voornoemde boek, lag bij de grote invloed die deze twee Russisch-Joodse schrijvers, te weten Isaak Babel en Vasili Grossman, hebben gehad op de Russische samenleving in die tijd. Beiden zijn helaas op onmenselijke wijze van hun leven beroofd.

 

Lees verder

Update 22: stand van zaken – wijkverkeersplan Wilhelminapark

Uitvoering verkeersplannen voor het Wilhelminapark voorlopig opgeschort; onderhoudswerkzaamheden gaan wel door

 Verslag van het overleg van de verkeerscommissie met Jos Spriel (Gemeente Zeist) – 

dinsdag 8 mei 2018.

Voor de verkeerscommissie waren aanwezig: Wil van Basten, Edwin Dorst, Dirk Timan, Margreet Wagenaar

 

Lees verder

« Oudere berichten

© 2019 Wilhelminapark Zeist

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑