Terugdraaien afsluitingen moet snel gebeuren

Wijkverkeersmaatregelen die verband houden met de centrumvisie moeten zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Daarvoor pleiten de buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ en de Vereniging Lyceumkwartier. Ze willen dat de gemeente op korte termijn de afsluitingen tijdelijk opheft en direct in beide wijken opnieuw intensiteit en snelheid van het verkeer gaat meten. Dit zou uiterlijk in oktober moeten plaatsvinden. Op basis van die informatie kunnen desgewenst aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen.

Dat is het resultaat van de eerste (digitale) werksessie die de gemeente donderdag 9 juli 2020 organiseerde samen met het externe verkeersadviesbureau Mobycon. Doel van de bespreking, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van beide buurtverenigingen en de wijkmanager centrum, is te komen tot gemeenschappelijke afspraken over een betere spreiding van het verkeer en het voorkomen van sluipverkeer in woongebieden. Tijdens de sessie werd aandacht gevraagd voor de veiligheid van scholieren, die zich in beide wijken vooral op spitsuren in grote aantallen per fiets verplaatsen.

Onnodige afsluitingen

In december werden de verkeersmaatregelen in het centrum teruggedraaid. Het betrof de doorgaande route bij de Klinker, 1-richtingsverkeer Korte Steynlaan richting het Wilhelminapark en de Jagerlaan. Afsluitingen in onze wijk en Lyceumkwartier-zuid bleven gehandhaafd tot ongenoegen van veel bewoners vanwege de slechte(re) bereikbaarheid.

Daar moet nu snel een einde aan komen, vinden beide buurtverenigingen. ‘We moeten weer terug naar de oude situatie, direct gevolgd door metingen. Die moeten inzicht geven in knelpunten, die vervolgens kunnen worden aangepakt’, aldus Job Boot namens de Verkeerscommissie van onze buurtvereniging.

Uit tellingen in maart is gebleken dat na openstelling van de Korte Steynlaan onze buurt driemaal zoveel verkeer te verwerken krijgt als daarvoor. Er is sprake van veel doorgaand verkeer. Ook wordt vaak te hard gereden. ‘Wij willen sluip-, zoek- en vrachtverkeer uit onze woonwijk weren’, benadrukte Maurits van Witsen, lid van de Verkeerscommissie. Bovendien vroeg hij aandacht voor de toenemende parkeerdruk op onze buurt. Dit veroorzaakt extra verkeersbewegingen, die onze wijk onnodig belasten. Daarover heeft de buurtvereniging al vaker bij de gemeente aan de bel getrokken. Veel winkelpersoneel en bezoekers van het centrum gebruiken onze buurt om hun auto gratis te parkeren, terwijl de parkeergarages in het centrum voldoende ruimte bieden. ‘Wij willen dat de parkeerdruk op onze buurt na twintig jaar discussie eindelijk vermindert’, aldus de Verkeerscommissie.

De projectleider verkeer van de gemeente gaat met de aanbevelingen van beide buurtverenigingen aan de slag. Eind augustus volgt een tweede werksessie over de wijkverkeersplannen.