centrumplanNaar aanleiding van :

  • het laatste BVW-klankbordoverleg (17 maart 2016)
  • de per e-mail bij ons binnengekomen adviezen en voorstellen van wijkbewoners en BIZ
  • het commentaar van sommige bewoners uit onze wijk die de afrondende info avond over de gemeentelijke verkeersdialoog van de Gemeente (18 april 2016) bezochten en daar gesproken hebben met o.a.  de gemeentelijke projectleiding en onze wijkschout Rob van der Plas

zijn wij, als verkeerscommissie van de BVW,  samen met de huidige projectleidster Wiandy Balster van de Gemeente op 20 april 2016 tot de volgende bevindingen gekomen.

Met name zullen de Pauw van Wieldrechtlaan, Stationslaan, Bethaniëlaan, Boslaan en Parklaan ons inziens aangepast moeten worden om in fase 1 noodzakelijkerwijs te anticiperen op het (onafwendbare) afsluiten van het tunneltje bij het Emmaplein en de daarmee samenhangende te verwachten negatieve verkeersgevolgen voor onze wijk.

Het meest efficiënt zou dan zijn om de Lyceumlaan en de Fransen v.d. Puttelaan tweerichtingsverkeer te houden met wel parkeerverboden tot net voorbij resp. de kruising met de Fransen v.d. Puttelaan en Pauw van Wieldrechtlaan. Op die manier blijft er een redelijke toegang tot zowel het zuidelijk deel van het Lyceumkwartier als wel met korte omweg via Fransen v.d. Puttelaan de doorgang voor de Wilhelminaparkbuurt via Prof Lorentzlaan en dan weer Boslaan in, waardoor verdere overlast voor Lindenlaan en/of Verlengde Slotlaan (die kan dan 1 richting blijven naar rotonde ivm. ZSV) vermeden wordt. Hierover lopen nog gesprekken van de gemeente met de Buurtvereniging Lyceumkwartier.

De rijrichting op de Pauw van Wieldrechtlaan blijft hetzelfde maar wordt nu geheel 1-richtingverkeer (op uitdrukkelijk verzoek van vele bewoners) en het verkeer gaat aan het eind dus links via de Fr vd Puttelaan de Lyceumlaan in of rechtsaf via Fr vd Puttelaan naar de Prof. Lorentzlaan.

De Stationslaan wordt in het voorstel ook 1 richtingsverkeer vanaf de Pr Hendriklaan tot aan de kruising met de Bethaniëlaan die ook omgekeerd wordt qua rijrichting zodat er geen (sluip)verkeer vanaf de Slotlaan van de oostkant van Zeist de wijk in kan. Wel blijven de parkeerplekken op het Bethaniëplein bereikbaar zodat de bewoners, horeca-, winkel- en schoolbezoekers wel heen en terug kunnen rijden naar de Slotlaan.

Het goede nieuws is verder wel dat de gemeente het voornemen heeft de Korte Steynlaan geheel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeerd (wel alleen de bus toegang naar Antonlaan) en dan wordt de Slotlaan bij het busstation opengesteld voor alle verkeer naar de Rotonde.

De Boslaan wordt, op veler verzoek, 1 richting de wijk in en gaat via de Pauw de wijk weer uit. Dat betekent dat men via de Pauw niet meer rechts af kan de Boslaan in om via de Pr. Hendriklaan en Huydecoperweg/Woudenbergseweg de buurt uit te gaan. Daar waar het trottoir op de Boslaan slechts 2/3 tegels breed is, zal dit verbreed dienen te worden naar tenminste 5 tegels, zodat er voor wandelaars en fietsers een veiliger wegvak ontstaat waarbij de parkeerplekken gehandhaafd blijven aan één zijde.

Dit betekent wel dat de rijrichting voor de Parklaan deels omgekeerd moet worden tot aan de T-splitsing voor het deel komend vanaf de Wilhelminalaan. De Parklaan wordt dan ook 1 richtingsverkeer zodat er een logische loop ontstaat naar de Prof. Lorentzlaan.

Met bovenstaande maatregelen denkt de verkeerscommissie en de gemeente de te verwachten negatieve gevolgen van het nieuwe centrumverkeersplan te kunnen opvangen en zelfs te verbeteren t.o.v. de huidige situatie. We realiseren ons zeker dat deze wijzigingen voor sommige automobilisten iets omrijden zouden kunnen betekenen, maar we hebben het algemene belang en de verkeersveiligheid primair voor ogen gehouden en we zijn er van overtuigd dat onze buurt daar op termijn nog leefbaarder van wordt.

De Gemeente praat verder met ons en de bewoners van het Lyceumkwartier om binnen enkele maanden een afgewogen beslissing te nemen. Voordat er definitieve beslissingen genomen gaan worden, communiceren wij met onze leden. Na de zomer worden er processen (z.g. fase 2) opgestart met de gemeente en de verkeerscommissie BVW om de overige verkeersknelpunten en ergernissen in de wijk aan te pakken teneinde de verkeersveiligheid nog te verbeteren en ongewenst sluip- en parkeerverkeer tegen te gaan. O.a. staan op de agenda; consequenter parkeer(vergunningen) beleid, logischer instelling van 1 richtingsverkeer, betere bewegwijzering vanaf de buiten-en binnenring van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP), stroomlijnen van sommige wegprofielen in onze buurt.

Wij zijn benieuwd naar de reactie van de direct betrokken partijen.

 

De verkeerscommissie.