centrumplanInmiddels heeft ook uw Buurtvereniging haar zienswijze op de ontwerpverkeersverkeersbesluiten volgens http://www.centrumzeistvernieuwt.nl/verkeer binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend. Kopie van deze zienswijze is ook gestuurd naar de leden van de Gemeenteraad, Zeist.

Het moge duidelijk zijn dat het bestuur en de verkeerscommissie meerdere malen bezwaar hebben aangetekend tegen het afsluiten van het Tunneltje bij de Klinker vanwege de te verwachten verkeerstoename in onze prachtige wijk.  Maar daarnaast ook hebben aangegeven dat, mocht de sloop onverhoopt toch doorgaan, constructief in gesprek te willen blijven met de Gemeente over noodzakelijke aanvullende maatregelen.

De volledige tekst van onze zienswijze vindt u hier: brief aan B&W – zienswijze tunneltje – BVW

Wij wachten de verdere procedure af en zullen u daarover informeren.