BELANGRIJK! 

Inmiddels is de afspraak voor de wijkschouw gemaakt!

Wij gaan op 15 februari met een zware gemeentelijke delegatie w.o. wethouder Luca door de wijk wandelen en nemen successievelijk alle verbeterpunten met hen door. 

 

Wethouder Roy Luca (verkeer en vervoer) maakt binnenkort samen met ambtenaren en vertegenwoordigers van de buurtvereniging een rondgang door de wijk om knelpunten en onveilige situaties met eigen ogen te aanschouwen. Aansluitend volgt een plan van aanpak om onze lanen en voet- en wandelpaden veiliger te maken en te verfraaien. Die toezegging deed de wethouder tijdens overleg op donderdag 29 november met leden van de Verkeerscommisie van BVW. Er moet snel een integraal plan komen met maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in de Wilhelminabuurt te vergroten, benadrukte hij. Ook wil wethouder Luca actief meewerken aan het voorkomen van ongewenst parkeergedrag en het weren van (vracht)verkeer dat de buurt nu gebruikt als sluiproute. Tevens verdient veiligheid bij Het Spoor volgens hem de hoogste prioriteit te krijgen.

Knelpunten

De Verkeerscommissie heeft met inbreng van bewoners een inventarisatie gemaakt van knelpunten in onze buurt. Begin dit jaar zijn die wensen tot structurele verbetering van veiligheid en leefbaarheid gepresenteerd tijdens een bewonersavond, in aanwezigheid van verkeersdeskundigen van de gemeente. De wethouder gaat aan de hand van deze voorstellen binnenkort de wijk in om prioriteiten te stellen. Door de vele werkzaamheden in het centrum en daarbuiten is de uitwerking van de verbeterplannen vertraagd. De gemeente betreurt dat, maar wethouder Luca stuurt nu aan op actie op korte termijn. BVW juicht dat toe en zal er op toezien dat de daad bij het woord wordt gevoegd.

 

Duurzaam

Op verschillende plaatsen in Zeist (Socrateslaan, Dieptetuin en Laantje Zonder Eind) wordt momenteel geëxperimenteerd met voetpaden, voorzien van een duurzaam product (Gravilyn) gemaakt van zand, grind en lijnolie. Dit ter vervanging van trottoirtegels, die niet zelden zorgen voor ongemak, vooral bij senioren met rollators. Wethouder Luca is enthousiast over deze nieuwe manier van bestrating en wil samen met BVW onderzoeken of deze materiaalkeuze voor voetpaden ook voor onze buurt een interessante optie is.

 

De Meerklank

Sinds medio dit jaar is de school voor speciaal onderwijs De Meerklank (achter Het Spoor) niet langer in gebruik. De leerlingen van de onderbouw zijn ondergebracht in een schoolgebouw in Bosch en Duin, die van de bovenbouw waren al eerder verhuisd naar de Laan van Eikenstein in Zeist. Deze scholieren met ernstige leerproblemen kwamen uit de hele regio en de meesten werden met busjes vervoerd. Dit zorgde voor veel verkeer op begin- en eindtijden van de school. Door het vertrek van De Meerklank is hiervan nu geen sprake meer.

De school valt net als Het Spoor onder Wereldkidz. Volgens clustermanager Nanette Snijders wil de Jenaplanschool wellicht de leegstaande gebouwen gaan gebruiken. Niet om méér leerlingen aan te trekken, maar om de huidige schoolpopulatie te spreiden, zegt zij. Hierover is overleg gaande met de gemeente. BVW vindt het belangrijk om de ontwikkelingen op dit gebied op de voet te volgen.

 

Wat is de status van het geplande muziekpodium, hoek Slotlaan/Wilhelminalaan ?

Over deze vraag hebben we inmiddels contact gehad met Wouter Das. Wij citeren zijn antwoord: Qua paviljoen (met mogelijke podiumfunctie) zijn we nog niet veel verder, ik hoop in januari met wat nieuwe informatie te komen. We zijn de laatste maanden erg druk geweest met andere centrum-activiteiten en daardoor is de voortgang nihil tot nu toe. Ik kom na de jaarwisseling in de lucht bij jullie.”

 

Expeditieverkeer

 Dan hebben wij onze bezorgheid geuit over het laden en lossen door enorme grote, meestal achteruitrijdende vrachtwagens van Sligro, Heineken, Hanos e.d. ten behoeve van De Reünie en Pastalokaal. Een en ander geschiedt momenteel nog steeds via de achterzijde (Vijverlaan, Wilhelminalaan). Via de Slotlaan is niet voorzien in laad- en losplekken. Ook dit bleek een vraag te zijn voor Wouter Das. Zijn antwoord:Voor de Cleanomat ligt nog steeds dezelfde laad- en losplek; in die zin is de situatie niet veranderd qua laden en lossen. Het zou denkbaar kunnen zijn om met de beide bedrijven afspraken te maken over hoe ze bevoorraad worden, hoewel aan beide zijden dé ideale locatie niet bestaat. Lastig in deze is wel dat het gaat om een bestaande situatie, waarbij de beide bedrijven hun logistiek ook op de achterzijde hebben ingericht. Het gesprek zou gevoerd moeten worden, maar dan wel onder begeleiding van de wijkmanager (voor bewoners) en de collega van het Ondernemersplein. Als we als project ergens bij kunnen helpen dan doen we dat graag, maar in de lead zijn we niet. Contact opnemen eventueel met Bram Wispelweij. We hebben in dat kader een vergelijkbare casus gehad bij de 1e Hogeweg, maar toen zijn beide partijen niet echt tot elkaar gekomen.

Wij vernemen graag van de nabije buurtbewoners of wij enige gezamenlijke actie moeten ondernemen.

 

Extra parkeerplekken

Als laatste punt hebben we wethouder Luca geadviseerd contact op te nemen met het Utrechts Landschap om in het doodlopende deel van het Laantje zonder End achter de Looborch extra parkeerplekken te maken met open tegels. Deze geïsoleerde taartpunt heeft toch geen andere nuttige bestemming.

 

Wij kijken uit naar de uitnodiging van wethouder Luca om met hem en andere gemeentelijke betrokkenen een wijkschouw te maken. Wij houden u op de hoogte.

 

Zeist, 29 november 2017

Verkeerscommissie BVW

 

Bijlage:

Knelpunten-Wilhelminapark-versie-3-02-2017.pdf